આપણું રસોડું

સ્ટફટિકની

સામગ્રી : ૧ ૬૫ મેંદો ૧ ફા ૯િl બાદર અો કૃપે બયડાનો માવો આડા કાપડનો સડો લોદ આ પાદો ની ૧ ચમચી ચાનો મસાલો ૧ ચમચી હળદર ૨ ચમચી આદુ-મરચાંની પેસ્ટ ૧ ચમચી ગરમ મસાલો

રીત:
સી વિવ. બાકામાં મંદા, ઘઉંનો જાડો રુ. આ પા ગીફ દરગાન જરૂર પ્રમાણે માં મદદ કરી. બાંવાં. ગાજરને વરાળથી બાફી લો. ત્યારબાદ પાઉલમાં . બાવી ., જટાકા- માવા, . મસા., આદું-મરચાંની પેસ્ટ અને ગર- મસાદા ઉિપરી બરાબર મિકસ કરી રણ તૈયાર કરી લો. હવે હાથ વડે કાકમાંથી મારાં વૃત્તાં ખાવામાં પિન્ન કરવા પર ભરું ફરી ગોળ ચપટો વાડી લાં, હવે માં તેલ ગર! ફરી સાં તૈયાર કરીને sળવી બદ.મેં રાની, તfr] દો. ગરમાગરમ શ્ચિન દોરી સોસ સાવ સર્વ કરી લિજ્જત પા.


ગાજરનો પુલાવ.

સામગ્રી:- બાફેલો માત છે કે ભાડુંલી પાર્જન અડપ ૫ ધર્ટ ડા. બદામ પિસ્તા, અખરું ? અડધો કપ બાફેલા) હિમલા મિરની હિંસ સ્વા મા નું ક.મી. યુદ્ધ ધી બે ચમચી ગરમ મસાલો એક ચમચી પાછુ પાવડર એક ગમગ તરસ્યાંના પદ એક ચપચી પરી પાર રિવર: ફીણ વો 5 દાડમના દાણા


રીત:
સૌ પ્રધમ પેનમાં ઘી ગરમ કરી તેમાં મારે. માનને અંતઃ.. પ્રમાણે મJઠું ઉમરી બરાબર મિક્સ કરી લ પરર્થી નીચે ‘તા . દવે બાલા રાજનાં ટુકડા માં ગરમ મસાડા,તર પાવડર આ”. મરચાંની પેસ્ટ, વરી પાવડર અને કોપરાનું કાર, મિક્સ કરી લો. ત્યાર બાદમાં માતનું થર કરી પરથી .Lજવાળુ મિશ્રણ પાથરી પર), ફાયફ્રુટ Filઠ્ઠી ઉપર શિમલા મિના ડિ.પર્ણ. ગોષ્પો. કારણે ફરીથી તેની પર માનું ઘર કરી ઉપર સંપર: છીણ, ડુંટ : દાડમ ગાણા પાથરી ગરમાગરમ સર્વ કરો.

અડદની દાળ અને બાજરાનાં રોટલા


સામગ્રી: રકતા’ માં ,આ મરયાં : || પર JAી મરેલી કોથમી: ૫૦ ગ્રામ ખાટી, કાશ. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ૨ ચમચી પJના કાર ચડપી વાટકી ઝીણ) હjબી સમારેલી ડુંગળી ૪-૫ r]. લસણ ઝીણુ સમારેલી 1 ચમચી રાઇ ૧ ચમચી મJ. રાપટી હિંગ ૨ નં કલાકા સુક. માં 1.મા. કાકા મરચું અડધી. મી. દળદર

રીત :
સો પચપ અ – પારૂel સરખી રીતે. ધોઇ લો.
પ્રમાણે પાણી ઉમેરી કુકરમાં બાફી લો. ત્યાર બાદ તેને તપેલીમાં લઇ લો. હવે એક તપેલીમાં છાશ લઈ તેમાં ચણાનો કાર મિક્સ કરી. તન માળી ગાકા કરી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, હળદરગાન
દુ-મરા-માની પેસ્ટ કમ બરાબર મિક્સ કરી ફળવા મૂકો. હ. વાદિયામાં તેલ ગરમ ફરી . રાષ્ટ્રની ૧Uર કરી સુકા લાલ રિચાં મેિરા માં) અને કિંગ મેરા હારવી. વાવનું ઉરીડદની દાળમાં ફરિ. . તારાદ કિનાં : યમર્યા ગરમ કરી ન સાંત. કળા ગુલાબી રંગની થાય ત્યારે તેમાં પણ પારકું લસણ ઉમેરી બરાબર કિસ કરી લેવુ. કરે તેને શી પદની દાબમાં મેરી બરાબર હારી દે . સાતવિનિટ ઉકાળી બ્રેડ શુમાલી કોથમીરથી ગાર્નિશ કરી લો. હવે બાજરાનાં લોટમાં જ વાને મીઠું ઉમેરી લોટ બાંધીને તનાં રોટલા ફરી વારમાર રમ અડદની દાગ સાથે સર્વ કરી લિજા માણો.


બાજરીનાં દહીંવડાં

સામગ્રી : પ આ . 1 ચપચી દ૯) માં • ચપચી મારું ઠી ૬. ૨૫થી ૬ કલા જીરાના પર દી અપારલ કોથમ જાડડી બાજરીનો લોટ કે ઘાર્થી પધિયાનાં પદો ૬. ચશ્મચી વાટેલા ગાદ-પ-લસણા સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું
પી ષ્ઠિરા. ૧ ચપચી લાલ

રીત :
સૌ પ્રથમ બારીનાં લોટ બાઉલમાં લઇ તેમાં મં, મરચું, મા મંચ લાખા | પ., હિંગ, મેધિયાનો મસાલા અને તેનું મો મJ. દર વડે પડાં વેપી રોકાય એવો લોટ બાંધી લો. જર પગે પાણી ઉમેરી શકાય. દવે નાં લાક સુધી ઢાંડી રાખો. ત્યાર બાદ દાહીને વહાવી તેનાં મંઠુિં પાન લી માં.: ઉiારી બરાબર મિક્સ કરી લો. હવે પેનમાં તેલ ગરમ કરી તેમાં તૈયાર લોટનાં ન.ન. હુવા કરી છે જે તૈયાર કરી હળવા બઢવી રંગ-i : લો. ક પ્લેટમાં મારવા પારા પરથી દરે!!. જે પ્રમાણે કાકા મરચું અને. કલા ના પાડ તારાવીન કૌવ પરથી ગાર્નિશ કરી બર્વક.

Leave a Reply

Your email address will not be published.