રાશિચક્ર

મેષ (,લ,ઈ)

આ સમામાં .૫ નવ ઇ સાડસ કે . સલાહકાર્યું નથી, કાં પર નિકાલ ખુબ સમજું વિચાર્યું. વા. પિલબપહેલા નોનો લગાવતા જણાય, જાનુ | પરિબળોને કારણે માડી તેને વિશેષ કાળ થાય. શાળાની મુલાકાત લાલાદાયી . પારિવારીક ચિંતા-ઉચાટ છે. સૌનાં હાથ ઠા પડતાં જાય. એની કાળજી રાખવી. મામાં વધારો થાય.


વૃષભ (બ,વ,3)
‘ના સમાહમાં આપને Jયાં કાર્યોમાં સકતા માળ.-નની મુરાદ આવે. બગાડા હા-દા, , નવા આયોજનો. અમેવાં મુકી કો. આવામાં બાઇ. થાય. તબિયતની કાજ રાખવી. વાણી પર સંધવ, Jખવું. વાર્દવિવાદમાં પડવું નJ[, પારિદારીકતમાં શતાં મન યાકુળ ર. ખર્ચ-ખરી વાયવિ/ પર વિજય મળી . કો.


મિથુન (ક,છ,ઘ)
લાંબા રામયથી અટવાયેલા કાયનાં રોગતા ગતાં આનંદ ઉત્સાફર્થી સમ છે પસાર થાય. નવા માપન કરવાની તક ૫. ૨ , ના ય નો BS-II થાય, નપિયતની કાળજ઼ રાદી, વિરોધમાં રા| જબ ની તેનું ધ્યાન રાખે છે. સારવાર પાસે જાય. યાત્રા-પ્રવાસ સલાહ નવું પાન-મુનાના હાનિ થાય તેવું કોઈ

કર્ક (ડ, હ)
. સતામાં આપન. ન. પુરાદ શર માપપ્ન સાય. મા ની કાર્ગોરીના પ્રાસા થાય. માય ફાયપાં સફેદ ના બના પન માનંદીત રહે. નવી ગોળ પાણી ધામ. નેહીજીનથી મિલન- લાકાત થાય, નાણાંકીય ધિના હળવા ધનાં રાય, ખર્ચ-ભી થાય, નવુ ગાયોજન કરી છે, પારિવારીક સાર | પળી . બ્રાદ્ધ માંગી લેશે.


સિંહ(ટ્ટો.ન).

હ. શીપ , વાંબા નવી કાટવાયેલા કવાં પર પદાં કા. શાદ હિં. આવકમાં વધારો થાય. ખર્ચ-રા, થાય. ધાત્રી-વાસ થાય, અગાધ il મુJAI દાદાયી છે. સ્વાધ્યll riદારી રાખવી. •વા આવાજ કરી શકશે. પરિવાર મામી ક. મા- બાર ગવો થાય. મકI-II નુરા, બિર આ ધંધાકીય પ્રi પાર કરી શકે.


કન્યા (પ, ઠ, 7)
સબામાં છેJપે શા મો અને રાઈ એ.મુજબ પગ૯J.:મવા ધા ગયા ૯તા ! . સંપત્તિ, ૯ગ પમાં , Iટી, યાત્રા પ્રા. શાય, વા. બાજ અમદમાં મુકી . આવી ફિli. જાવક ન જાય. બિનજરૂરી. નાણાંકીય વ્યય થાય. ચિંતા-કરાટ . પારિવારિક બ્રિાધા મળી . જનઘી નિહાનમુલાકtI થાય.

તુલા(ર, રા)

સલાડમાં માનાં પાનનાાનને સ પ. પ્રતિકુળ સંખે… ઘર મા શિવ ચિંતા-વ્યગ્રતા જાય, હરી- 11 મલા હિ, ખિયા ગડી જાય, પારિવારીક પનીર થાપ, વાણિી દર વુિં સલાહભર્યું છે, પાંડ હલાવી ઘો કાકા માળ ધપા શક અન્યનાં રસ શા | નહીં. તે કન્યનાં iા દોરા જ નહિ, વીમો અને રાહ જુગોની નીતિ અપનાવ્વ.


વૃશ્ચિક (ન,ય),
મા તાડમાં આ બની આવકમાં ધારી અને દાવ પાયાં કાય. સફળતા મળે. પારિવાર| નળ છે. સંપત્તિને લગતાં બન્નપિાં જાય નાઈ કતા-ળિયા નિયા લેવા નહી) નોકરીયાતને ઉતરીન. સાવ સહકા મળી રહેતા દાન દો. જરી-ફરી પરંતુ મને ક્યાંય ભાગ નહીં. તન ધિચારાનાં વાળમાં ભરપાલિ. દો. માનલિક ત. જાય.


ધન (બ,ષ,ત,ક)
આ સપ્તાહનાં આવાં લાંબા સમયથી, પ્રારંવાલા કયાં પાર પડશli નામાંક સાઈ િઆવકમાં વધારો થાય. ખર્ષ પછી થાય. પાકના વાસ થાય. રામાપ:// મુકાકા લાલાયો છે. વાસ્થ•ll cકા રાખવી. વા નાપાંજો કરી શકે, અJJરવાર કમ મળ] ર. મi બાર નાવ થાય. મુરાદ બંર આવે. ધંધાકીય, પાર પાડી છે.

મકર (પ, જ}
આ સપ્તાદમાં હીપનાં નાતાંકીય પ્રષ્ના હળવા થતાં માનકિ રાહત રહે. પંપાધિ ઢબ ૬ અવાજી કરી શકે. જે માટે સાર-સહકાર મ), રહે. ગાય || મુલા, મદ્દાયી. Iી. ગાપ || ધામાં કાર્યોમાં સફળ, ઈ, મેવી. શકો. મri મુJદ બર મા. .જશી માબંદiાં પાંગા રાવ. કથા લMi. પળોમાં પ્રાપિ જણાય છે. કાર્ય સફll કાર •


કુંભ (ગ,શ,સ,ષ)
ગા સપાડ આપપાર કરે : એ હશે, માલ કિતને લગતા પ્રશ્નો હા.’ છતાં ક્યાય, પારિવારીક મતદિનાં પ્રસંગો સર્જાય, નાણાં [.ન મુર ગુલામી સર્જાય. વાદ-વિવાદમાં પડટ નાઈ માશમાં મા.. ઉતાવદિયા નિર્ણયો લેતા નઈ.. નહીં, – ગાવાનો વારો ગાવે રાપર સંય ખr, મા તા. 13 પતી જાય. તઇદારી પી રહ્યું. બમ .


મીન( દ,ચ,ઝ,થ)
આ સમામાં બાપ ના આયોજન કિરી શકી, નવી માગ •ાણ થાય. પા. ડામ પાર પાડી . તબિયત શા છે રાખવી. આવકમાં વધારો થાય. નાણાંકીય પ્રશ્નો કઈ વાં થતાં રાત દાય. રિચરી સાથસહકાર મળી રહે. માનસિક આનંદ-ઉત્સાડ રહે. કીડનથી મુલાકાત થાય. ૬-કચેરીન જિગના જ્ઞાતાં પ્રગતિ જણાયન.

Leave a Reply

Your email address will not be published.