આપણું રસોડું

પનીરી ડ્રાય ભીંડા

સામગ્રી:- ૨૫ %ામ •ાની ભી ૧ પનીર વાર માટે રાઈ, હિંગ, જમe સ્વિાઈ પ્રમાણે મેં ૨-૩ વીવા મેત્યાં 1 ગમગી નારિયળનું છીન

રીત :
સૌ પ્રથમ પનીરને છીણી દો. જો ભીડાને iઈને કોરા કરી ચારે બ્રાંબા ભાગમાં સમારી વ.. હવે પેનમી ને ગરમ કરી તેમાં રાઇ, જીરૂ અને હિંગનો વઘાર કરી ભી1 સોળો. ભડાની રિચ કાશ રિજી કી વાય ત્યાર બાદ તેમાં પનીરનું છીણ, ક્ષમ સુમારેલા લ, વ, મ, નારિજનું છીણ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમૈરી બરાબર સાંતળ, માંડા બરાબર પ!] જાય ત્યાર બાદ તેને બાઉલમાં લઇ કોથમીરથી ગાર્નિશ કરી ગરમાગરમ રૌસ્ત્રી કે પ સ સર્વ કરી લિજજત મસ્તો.


સૂરણની ચટપટી ચાટ

સામગ્રી:- 500gm સુરણ, ૩ ચમચી નામક.નું પટ્ટ પાર્ટી , ૩ ચમચી મૌણુ , ૩ ગમગી બઢાનું , 1 ગમગી ચાટ મસાલો ગમગી ત્રિદાફાનો અધકચરો ભૂ *, રામાવી પનીર સ્વાદ પ્રમાણે કે

રીત :
સી સુરઇર્ન છબીર્ન મોઢા ટુકડા કરી લો, કવે તેને પાણીમાં પલાળી રાખો. ત્યાર બાદ, તેને કૂકરમાં મીઠું ઉમેરી પાણી ની બાફી લો. હવે અકાઇ ગયેશા સુણનું પાણી કાઢીને તેને ચપટા કરી લો. ત્યાર બાદ પેનમાં તેલ ગરમ કરી, તેને ડપાય કરી લો. ઢળવા ગુલાબી રંગનો etળવા. ત્યાર બાદ તેને પ્લેટમાં ગોઠવીને મુકો. હવે તેની પ પાટ મસાલો ભભરાવીને પરથી વલોવેલું મીઠું, આવીનું પHી, સિગાનો ભૂકો અને ક્ષેમી તારાવો. હવે છેલ્વે ઉપરની જય કાનું છીણ પાથરીને સર્વ કરો.

બટાકા-રિંગણનાં સેન્ડવીચ ભજીયાં

સામગ્રી:- ૨ નંગ લાંબા કિંગg ૬ નં મધ્યમ નાં બ કા ૨ ચીઝનાં કેબ કર પ્રમાણે માખણ તા પ્રમાણે મીઠું વાટ , પાનો ૨ થકથી ફોર્નફ્લોર ૨ટે મસાલો,સોરેગાનો


રીત :
સ કમ્પણાનો લોટ અને ઢોર્નફલોરને બાત્વિમાં લઈ તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી પીવીપટ્ટ ખીરુ તૈયાર કરી લો. હવે ચીનને છાણી લો, ત્યાર , તેમાં મરી, ઓરેગાનો ઉમંરી કાબર મિકસ ફરી કિંજમાં મુકી રાખો. ત્યાર બાદ [ગલનો ઉપર અને નીચેનો ભાગ કાને સમારી લો. ચકાને પણ છવ.ને સમારી શૌ. બટાકા અને રિંગસ એકસરખા અને મોટા તેમજ ૫iષા સમારવી.કાઢીને તેમાં બટર ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરો. કવે બટાકાની સ્લાઇઝ પર આ મિગ્રણને પાથરી, હવૈ તેની પર રિંગણ મુડી શ્ન-ડવીચ તૈયાર કરો. હવે આ. સૈ-gવચને ઐશ્વર ખીરામ. બરાબર બોજાને ગરમ . નખી લો. હવે તૈયાર ર્સ-ડવીચને ટાઢનાં સોસ સાથે સર્વ કરી.

Leave a Reply

Your email address will not be published.