શશિ ભવિષ્ય (ભવિષ્યવાણી)

મેષ (અ,,ઈ)
માં સમામાં માપ નવા રચાયોજનો અમલમાં મૂડી મા તેમજ પષાકીય ક્ષેત્રે પ્રગતિ સાધી શકો, આપના નાણાં કીપ મuો પાર ન બન્નતા ર. alબા સમય અવાવા કર્યા પાર પા!] Eછે, સંપત્તિને લગતી કઠોમાં સંક્રnતા મુખી રહે, પારિવારીક મતભેદ દૂર થાય તેમજ સૂર્યન છે, અગત્યની મુલાકાત લાભદાયી રહે,


વૃષભ (બ,વ,ઉ)
બા રાપાર્કમાં આપનાં અવારંવા કાર્યો પાર પડનાં જાનંદ. ૨છે, તમારી ખાવામાં વધારો થતાં નાઇઝડ હળવી થાય, વાણી “ધર રાંમ્ ૨ નવો ષીય વા.-વિવાદમાં પડ્યું નહિ, અદિવાસી મન મેળ રહે., સંપત્તિને કરતાં પાર પા] શક્રો અગત્યનાં કાપમાં રાફવા મળી રહે, પાત્રા પ્રવાસ પાય, નેહીજન સાર્ધ ભિકન મુલાક્ષત કાવ,


મિથુન (ક,છ,ઘ)
આ સપ્તા સાપે ડીરજની લૂમ લેવું, કિંતાવળિયા નિર્ણાયો વેવા નક્કી, નાણાંકીય વવજારો] સમજી વિચારીને કરવો. સંપત્તિને લગનાં પક્ષ ચવના જણાય. પારિવારીક માર્કદનાં પ્રસંગ બને. થાકીય ક્ષેત્રે પ્રગતિ સાધી શä. આપનાં માન સન્માનમાં વધારો થાપ. માનસિક ચિંતાચાટ રહે.ખેર્યાખો પર કુડા રાખવો.

કર્ક (ડ,  હ )
ખા રાય જાપને. માટે મોહક ગો. માપના દિવાધેલા પક્ષી પાર પાડી શકશે. આરોગ્યની તકેદારી રાખવી. વાણી પર સંયમ રાષવી. નવા આયોજનો પાર પાડી શકશો. સંપત્તિને લગતાં કૌમાં મળ્યો અને રાહ જુઓની નીતિ મિષનોવક, પારિવારીક પ્રશ્નો હળવાં થાય. I-વીન મુલાકાત લાભદાયી .


સિંહ(મ.ટ)
આ પ્રાકમાં આ કોમી અને રાજ સોની| નિતિ અપનાવવી, ઉતાવળિયા નિર્ણયો લેવા નહિ.નાશનો વ્યય થતો જજ્ઞાપ, વાપેલા કર્યા શકમો, વાણી ૫ર ૫૫ રાખવી, વાદવિવાદમાં પડવું નહી, પા જ્ઞ પાર પા.જા માટે જરૂર કરતાં વધુ મહેનત કરવી પડે.


કન્યા (પ,  ઠ,  ણ)
આ સMIકમાં આર્ષ નાક્ષડીપ થવકારી ખુબ જ માગવીને કરવા, નાક્ષત્રીય સંય, પક્ષાકીય મર્યા Iળવાં યાષ. ચાની કાળg aખવી. વિકાસની | Isો મળી રહે. ખર્ચાઓ પર એકુશ રાખવો. ધાર્યું
ન મેળવવા માટે જરૂર વધુ પરિશ્રમ કર્યા પ. સંપત્તિને લગતાં પ્રશ્નોનો સફળતા સાથે ખંતનવા

તુલા(ર, ત)
સંતોમાં કાર્યકોજ નેમજ જવાબદારીમાં વધારો થાય, થાક અનુભવાષ. ચોમ્બ બ્રથ નું જ્ઞાષ, ઉષાડીષ ગોમાં પણ દેવી સ»vil મM નિરાશા . સો દોડાક રો. વાણી પર Hષક રાખ, ખટા વાદ-વિવાદમાં પડવું નહી. નાણાંકીય પથ સર્જાપ, મીસ કર્યા પાય. થોભો અને રામુસોની નીતિ અપનાવી.


વૃશ્ચિક(ન,ય)
આ સમાઈ મનની મુરાદ કાર આવતી પન્નતા છે, સારા સમાચાર મળે. શ્રાવકમાં સારો એવો વધારો થાય, નકીપ પ્ર થ કાવ થાય, સંપત્તિને બ્રગનાં પધોમાં સંક્રનો મેળવી શકો.ત્રી-પવોસ યાષ. માનસિક રોહને કણા, નવું બાપોઇન ધાય. મુજીનાં વાદળો વિખરાનાં લાપ. કંધાકીય પ્રગતિ સાધી શકશો.


ધન (ભ, ધ,  ઢ,  ફ)
આ સંમાામાં અન્યને ભરોસે ગાવું ની, આવક કરતાં જયફ વધતી જણા૫, સંપત્તિને લગતી Jપ થીમ પારેલી સફwતા મેળવી પાકો, સ્વાસ , પારિવારીક માર્ગદનો પ્રસન્ન Mષ, વ્યર્થ નાજ્ઞડીપ વ્યય થતો જણાપ, બગી પર કાબુ રાખવો.

મકર (ખ, જ)
આ રેખામાં વિડંબમાં પડેલા કાપ પાર પડના જાનંદ રાઝ રહે, ધ્યાપિ &તે કગતિ સાધી યા, જાવા, સારી ખેવો વધારો કરી શકશો, નાણાં દીપ કઢી ગવ પાય, સંપત્તિને લગતાં પ્ર વધુ ગૂંચવાતા જાય, પાવિક માર્ગ સૂપ પાત્રા પ્રવાસ થાપ, વિકાની નો કાબૂ મેળવી રાકો, નવા આયોજનો અ3માં મૂધ સાકરો,


કુંભ (ગ,શ,સ,ષ)
આ સમામમાં આપનાં મુકેથીનાં વાદ) વિપરાતા રાક, પાકીય મયો !ાવા થાય, નકસનનો સપ્રકાર ની રકતા આનંદ છે, પારિવારીફ મતભેદ્ય દૂર થાષ, નવા રવાના કરી પાકમiી. આવકમાં વધારો થતા નાણાકીય પાર, પાડી શકમો, અસ્માપવા પંપ કીપ મો પાર પાડી વિકાસની તકોનો લાભ મેળવી શકો.


મીન (દ,ચ,ઝ,થ)

રમા કાર્ડ આપે પીરજથી પસાર કરવો, તણાભીડ વાપ, જરૂર કરતા વધુ ખર્ચ થાય, સંપત્તિનો અસ્વાપલા ઘર્ષોમાં પ્રગતિ જણાય નક્કી પારિવારીક મો સર્જાય, મનની મુરાદ મનમાં જ Fકે. કોઈ નવુ આપોજન કરવુ સથાનભર્યું નથી. કરી ફરી પરંતુ મિત્ત ક્યાંક મોંટે નક્કી. ગવરી પીઓ વી જાપ નક્કી તેની તકેદારી રાષવી, માનક તલી ગ્રામની તક જતી કરવી નઈ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.