આપણું રસોડું

પનીરી ડ્રાય ભીંડા

સામગ્રી :૨૫ મ ની ભીં જ પૂની રે. ઝીમ રામ,લી કોથમીર વાર માટે રાઈ, હિંal, સ્વિાદ પ્રમાણે મંકુ ૨-૩ લીલાં મરચાં ગમગી નાદિ કાનું છીણ

રીત :
સૌ પ્રથમ પનીરને છીણ. ti. ભીડાને iઈને કોરા કરી ચારે. સાંબા ભાગમાં સમારી a.. હવે પેનમાં તેલ ગરમ કરી તેમાં રાઇ, જીરુ અને હિંગનો વઘાર કરી બ3 સોrળો. ભીંડાની ચિકાશ મન કી જાય ત્યાર બાદ તેમાં પનીરનું છીણ, ઝીકા સમારેલા લાલ, મ, નાળિનું છીણ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી બરાબર સાંતળો, માંડા બરાબર પ!] જીપ ત્યાર બાદ તેને બાઉલમાં લઇ કોથમીરથી પનિકા કરી ગરમાગરમ રૌસ્ત્રી કે પર સક સર્વ કરી લિજજત માન્નો.


સુરણની ચટપટી ચાટ

સામગ્રી : ‘પદ,ભ સુરણ ચમચી ના.મકીનું પફ પાક. ૩ ચમચી મૌણુ દ%ી. ૩ ગમગી ક્ષેત્રનું છા ગુલાબી રંગ જેવું નવું) 1 રામની ચાટ મસાલો 1 ગમગી સિંગદાણાનો અધકચરો ભૂકો : નામાવી કે,પનીર સ્વા. પ્રમાણે કર્યુ
રીત:
રહી કામ સુરણને છોડીને મોટા ટુકડા કરી | લો, કવે તેને પાણીમાં પલાળી રાખો. ત્યાર બાદ, તેને કુકરમાં lઠું ઉમૈરી પાણી સાથે બાફી લો. હવે ધકાઇ ગવૈશા સુણનું પાણી કા.ને તેને ચપટા કરી. દો. ત્યાર બાદ નિમાં તેલ ગરમ કરી, તેને ડીપાય કરી લો. ઢળવા ગુલાબી રંગની થવ.. ત્યાર બાદ તેને પ્લેટમાં ગોઠવીને મુકો. હવે તેની | પર ચાટ મસાલો ભભરાવીને | ઉપરથી વલોવેલું દd, મીઠું, આવીનું પાણી, સિંગાનાં ભૂકો | અને ક્ષેશમીર મરાવી, છેલ્વે ઉપરની અધ્યકાનું છીણ પાથરીને સર્વ કરો.
બટાકા-રિંગણનાં- સેન્ડવીચ ભજીયાં

સામગ્રી: ૨ નંગ લંબા રિંગણ ૬ નં મુશ્વમ કેહનાં બય કા ૨ ચીઝનાં ચુબ દરર પ્રમાણે પણ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું શhી વાટે પાનો લોટ ૨ ધપી કોર્નફલોરટે મસાલો સોરેગાનો
રીતઃ –

સૌ કર્મચણાનો લોટ અને કોર્નફલોરને બાલમાં લઇ તેમાં સ્વાદ પ્રમત્તે મીઠું ઉમેરી પાણીથી ! | તૈયાર કરી લે, હવે ચીનને છે,ણી છે, ત્યાર • દે તેમાં મરી, ઓરેગાનો ઉર્ષની બરાબર મિકસ કરી કિંજમાં મુકી રાખો. ત્યાર બાદ ગલનો ઉપર અને નીચેનો ભાગ કાપીને સમારી દi. જસકાને પણ બંa.ને સમારી જ્ઞો. બટાકા અને રિંગસ એકસરખા અને મોટા તેમજ 1ષા સમારવી. શો કાઢીને તેમાં બટર મૈરી બરાબર મિક્સ કરો. કર્વે બટાકાની સ્લાઈn | પર આ મિશ્રણને પાથરી પર્વે તેની પર રિંગણ મુઠી. સેડવીચ તૈયાર કરો. હવે એ. સે- ઘચને તૈકાદ ખીરામી બરાબર બીજા ને ગરમ તેલમાં તળી લો. હવે તૈયાર સેન્ડવીચને ટામેનાં સોસ સાથે સર્વ કરી લિજ્જત મા,
વેજી.પાસ્તા સલાડ

સામગ્રી : ૧ વાડકી પાનનો 1 નન મોહી કાનવા રાકર બીજનો કુ.પમ્પ વટાણા ૩ ચમચી સિંગદાણા 1 ચમચી કોપરાનું છીન્ન ૧ ના વીષ્ણુ મરચું ૬ પૃષ્પ છીણેલું આદુ ૬ પમ્પ. નવું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ૨ ગમમાં લીંબુનો રસ મરી પાવડર ખાંડ ૌર્મ સાત

રીત :
સૌ પ્રથમ તપેલીમાં ગરમ કરી તેમાં પાસ્તને બાકી a.. બરાબર બફાઈ જાય ત્યાર બાદ તેમાં એક ચમચી જેઠા તા ઉમેરી બરાબર કડાવી દil. Wાર .૬ કાકડી-L. -.-. ટુંક કરી જ઼. કોબીજને પણ પાછું સમારી લો. વટાણા બાફેa. લેવા. ગાજરને છીણી લો, લિંગદાણા, તે મને કોષરનાં કીબુમાં લીંબુનો રસ અને સહેજ પાણી ઉમેરીને પેસ્ટ જેવું તે પાર કરી લો. હવે પારનાને પાણીમાં નીતારી તેમાં બધા જ શાક, મીઠું, મરી પાવડર, ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં, આદુનું છત્ત અને 1કાંડ ઉમેરી બરાર મિક્સ કરી લો. ના ભાઠામાં પાસ્તાને લઇ તેની આસપાસ ભાઇનષા ગોઠવીને ઉપરથી મેટા સોસથી ગાર્નિશ કરીને શ્રીજમાં ઠંડુ કરી સર્વ કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published.