શશિ ભવિષ્ય ભવિષ્યવાણી)

મેષ (અ, લ, ઈ)

સતામાં માપ નવા આયોજનો અમલમાં મૂકી કાકી તેમજ પક્ષાકીય ક્ષેત્રે પ્રગતિ સાધી શકો, બાપનાં નાણાં કીપ મwો પાર નાં પ્રસન્નતા Ek, a]ના મમી રવાપેલા કયો પાર .] Eાણે, સંપત્તિને લગતી કઠોમાં સફnતના મુખી રહે, પારિવારીક મતભંક દૂર થાય તેમજ મૂન છે, RFની મુલાકાત થામકાપી રહે,
વૃષભ  (બ,વ,ઉ)
બા રાષIઇમાં ઝાપનાં અધ્યાયંકા કાર્યો પર ‘પનાં આ નં. ર, નમ,ી જાવામાં વધારો થતાં નાણાંડ 8ળવી પાય, વાણી પર ચાંપમ્ બાવો, ખીય વા.-વિવાદમાં પડ્યું નહિ, પરિવાથી કે | મન મેળ રહે., સંપત્તિને કરતાં કહ્યો પાર પા] શl, અગત્યનાં કાર્યોમાં રાત્રતા ધી રહે., પાના પ્રવાસ| પાય, નેહીજન સાર્ધ ભિકન મુલાયત 4,
મિથુન (ક,છ,ઘ)
આ સપ્તા સાથે ધીરજની લૂમ લેવું. તાવળિયા નિર્ણયો વેવા નક્કી, નાણાકીય વ્યવસ્કારો સમજી વિચારીને કરવો. સંપત્તિને જગળ પડ્યો Fચવાના ફાય. પારિવારીક માર્કદનાં પ્રસંગો બને. ધંધાકીય ક્ષેત્રે પ્રગતિ સાધી શકી. આજનાં માન સમાનમાં વધારો થાપ. માનતિક ચિંતાઉચાટ રહે.ખેર્યાલો પર રાખવો.

કર્ક ( ડ, હ)
ના રાય ના.પને માટે હમ . માપના | મિટવાપેલા પ્રશ્નો પાર પાડી શકશો. આરોગ્યની તકેદારી રાખવી. વાણી પર સંયમ રાખવો. નવા આયોજનો પાર પાડી શકશો. સંપત્તિને લગતાં કર્ધામાં ધોખો ને રાહ જુઓની નીતિ અષનાવવી, પારિવારીક પ્રશ્નો હળવાં થાય, નવીન મુલાકામાં લાભદાયી હશે.
સિંહ (મ.ટ)
સા સમાષ્ટ્રમાં આપે થોભો અને રાક જુન્નોની નીતિ અપનાવવી, ઉતાવળિયા નિ[વા લેવા નહિ, નિાળાનો [ વ્યય થતો જા૫, અટવાલા કર્યા 1ર પાડી શકો, વાણી પર યમ રાખવો. વાદ- | |વિવાદમાં પડવું નહી, પાપ પાર પાડવા માટૅ જરૂર કરતાં વધુ મહેનત કરવી પડે. નાસી .

કન્યા(પ,ઠ,ણ)

આ સમાજમાં આર્ષિ નાજ્ઞોડીપ થવઝારી મુબ જ ગામવીને કા, નાક્ષત્રીય સર્ણય, પપાડીપ મwોળવાં થા. ચાની કાળજી રાખવી. વિકાસની Iો મળી રહે. ખર્ચાઓ પર એકસ રાખવો. ધર્યું Iબ મૅળવવા માટે જરૂર કરતાં વધુ પરિશ્રમ કેવી પડે. સંપત્તિને લગતાં પ્રશ્નોનો સંહના સાથે સા સમૌ કાર્યકર તેમજ જવાબદારીમાં ક્ષાર , થાક અનુભવાય. ચોઆ કથનું

તુલા (ર. ત)

ઉષાકીય કાર્યોમાં પણ લાવી સઢના ન મM નિરાશા . સેન દોડમ રો. વાણી પર Hપક રાખવો. આંટા વાદ-વિવાદમાં કાઢી. નાણાંકીય પક્ષ સર્જાય. ખોટા ખર્ચા પાક. થીમો અને રક્ત પુસોની નીતિ અપનાહ્યી. પીરજથી કામ લેવું.
વૃશ્ચિક (ન,ય)
મા સમાઈ મનની મુરાદ બર આવતાં પન્નતા છે. સારા સમાચાર મળે. આવકમાં સારો વિવો વધારો થાય, નકકીપ પ્રથ કાવ થાય, | સંપત્તિને લગાનાં મધીમાં સંક્રના મેળવી શાક.. | યાત્રી-પવોસ યાષ. માનસિક રોdi Maષ, નવું બાપોઇન ધાય. મુક્કીનાં વાદળો વિખાનાં લ્લાપ. કંધાકીય પ્રગતિ સાધી શકશો.
ઘન (ભ,d, છે)
આ સંમામાં અન્યર્ન ભરોસે ગાવું નમી, આવક કરતાં જવ૬ વર્ષની જણા૫, સંપત્તિને વનતી/ પથમાં ધારેલી સફળતા મેળવી , સા| બ્રિણg: માંગણી છે, પારિવારીક માર્ગદનાં કર્મષ, વ્યર્થ નાજ્ઞીપ વ્યય થતો જણાય. ઝગ|િ પર કાબુ રાખવો. વાત્રા-પ્રવાસ થાય, અવાવેવા Iષ થી પાર ૫ડતાં જાય,

મકર (ખ, જ)
ના રસુખાકમાં વિવુંબમાં પડેલા પ પાર પડતાં જાનંદ ઉરાઝ રહે., ધ્યાપિ & મગતિ સાધી છો, જાવામાં રારો એવો વપરો કી ગા કરો, નાણાંદીપ કો કળવાં પાય, સંપત્તિને લગતાં પ્ર વધુ ગંગવાતા જાપ, નિવારક મર્મદ સપ્તપ, પાત્રા પ્રવાસ થાપ, વિક્રાની નાનો છે,ભ મેળવી રાકો, નવા આવોજનો ક્રમમાં મૂર્ણ શાક,
કુંભ (ગ,શ,સ,ષ)
આ સપ્તામાં આપની મુશ્કેલીના વાદળો વિપરાતા જા.૧, પક્ષાકીય મwો છવા થાય, નિજનનો પ્રકાર મુળી રહેતા આનંદ રહે, પારિવારીફ મતભેદ્ય દૂર થાષ, નવા અવાજનો કરી . આવકમાં વધારો થતા નાણાકીય મયો પાર પા. શકમ, અસ્થાપવા પંખ કીપ મ પાર પાડી | વિકાસની તકોનો લાભ મેળવી કાકો,
મીન (દ,ચ,ઝ,થ)
રમા કાકે અાપે પીરજથી પસાર કરવી, નાભી વાપ, જરૂર કરતા વધુ ખર્ચ થાય,પત્તિની અટવાયેલા લૂપમાં પ્રગતિ જણાય નહીં. પારિવારીક પ્રશ્નો સાપ, મનની મુરાદ મનમાં જ છે. કોઈ નવું આયોજન કરવું સલામણું નથી.) કરો કરી પરંતુ ચિત્ત ક્યાંય મૉટે નક્કી. અવરી પીઓ Eવી છાપ ની તેની તકેદ્દારી રાખવી, અનાનક નવી વાની તક જતી કરવી નઈ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.