॥|અક્ષરમ અહં પુરુષોત્તમ દાસોભ્મિ||,
૨૦ વર્ષનો અનુભવ ૧ વર્ગમાં,

મહાભારતનાં વનપર્વમાં યક અને યુધિષ્ઠિર વય્થે પ્રશ્નોત્તરી છે, જેમાં જીવનના ગૃહ રહસ્યો વિષે પૂછાયેલ પ્ર્ોના પર્મસજ યુપિષિરે અહત ઉત્સે આપ્યા છે. તે સંપ્રત વિશ્વમાં પણ ખૂબ સુસંગત અને ઉપયોગી છે. તેમાંનો એક પ્રમ છે- ક. પંથ? ‘બાર્ગ કો છે!’ જેના પ્રતયુરમાં યુધિષ્ઠિર જણાવે છે કે ‘મહાજનો યેન ગત: સ પંથા” મહાન પુરૃષો જે માર્ગ ચાલ્યા છે તે જ અનુકરણીય માગ છે. શામાન્ય રીતે માણસ અનુભવોમાંથી શીખતો હોય છે. પણ જીવન કું છે. આપણી, પાસે એટલો સમય નથી કે આપણે બધા અનુભવો કરી શકીએ. એટલે જ ઘણા, માણસો જીવનના ડગલાં એ સહ પર માંડે છે જે રાહ પર મહાન વ્યક્તિઓ ચાલ્યા છે. મહાપુરુષોના અનુભવ ઉજાસથી પોતાના જીવન પંથને અજવાળે છે. કળિકાળમાં અલ્પ આયુષ્ય પસવતા માનવ માટે ગુણવતાસભર, સફળ અને સાર્થક જીવન જીવવાનો આ શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. આજે વિ માહિતીથી ઉભરાઇ રહયું છે. જનનાં આ અનંત ખજાનામાં આપણા માટે શું ઉપયોગી છે તે શોધવું ઘાંસની ગંજીમાં સંય ધવા જેવું દુષ્કર બની રહે છે. પણ તે સમયે તે કષત્રના કોઇ નિષ્જતનું માદ્શન આપણા સમય. શકતે અને સંસાધનોની બયત કરે છે. આપણે લીધેલા નિર્ણયો વધુ નક્કર અને સાચી દિશમાં પડ છે. આકીટેક્યરની કુનિયાની એક નામાંકિત શૈક્ષણિક સંસ્થા નેશનલ ઇન્ટીટયુટ ઓફ ઉઝાઈન (પ0)ના પ્રફેસર દશરથ પટેલ પોતાની કારકીદિના વીસમાં વર્ષે નવા
લિધાર્થીચયને વાત કરતાં કહેતા: “ખા કેત્રમાં આ મારું રમું વર્ષ છે. હું જ કહું એ કરવાનું તમે પસંદ કરશો તો આ ક્ષેત્રમાં આ તમારું રમું વર્ષ બની રહેશ, અને જો. તમે તમારી ઈચક્ર મુજબ કામ કરવાનું પસંદ કરશો તો આ તમારો પ્રથમ દિવસ છ” અનુભવી વ્યઉતિનું માર્ગદર્શન કેટલો મોટો તફાવત ઊભો કરી શકે તે સમજાવવા માટે આ એક વાક્ય પૂરતું છે. મહાન વૈજ્ઞાનિક આઈઝેક ન્યૂટને રોબર્ટ હૂકને એક પત્રમાં લખ્યું હતું “હું વધું દૂર સુધી જોઈ શક્યો છું, કારણ કે હું વિરાટ પ્તભઓન મલ પર ઉમે કું” અમ ક્ષેત્ર કોઈ પણ હોય, વિજનનન ક ચહિક્યરનું પણ જો ઝડપ પકડવી હેય અને દૂ સુધી જવુ હોય તો રસતો આ જ છે કે મહાનપૂટ્યોના અનુભવ અમૃતમાંથી પ્રણ મેળવ આગળ વધતં રહશ. જેમની પે અનભવ છે, યુ અચરણ છે અને જેઓના આશય પરિમુક છે તેવ મહનુકવોએ અપેલે સટેશ સમગ જીવતરને મર્થક બનાવેછે. ર૦રસતું આ વર્ષ વિદવવદ્ીય સંતવિકષતિ પ્રમુખસ્વામી મહારાજનું જન્મ મતાલ્ટી વર્ષ છે. તેઓના બહોળો અનુભવ, નિષલંક જીવન. મને પવિત્ર અંતકરમંથી અવેલ અમૃતવચનેથી લખોને પ્રેરણ મળી છે. ૯૫ વર્ષના પતાના જીવનમાં પયી વધુ દેશોમાં, ૧૦0૦થી વધુ ગામડાઓમાં સને અહી
લથી વધુ ઘરમાં વિચરણ કરીને તેબોએે અનેકને સદ-મા્ગ વધ્ય છે. 19 લાખ વધુ લેકોતે તે વાક્તિગત રીતે મધય છે મને સડા સાત લખરથી વધુ પણરોના જવલ ખપી લેકોના સુમ- દુખમાં તેઓ સહભગી થય છે. દેશ-વિદેશમાં 3૧60થી વધુ મંદિલે, ગાંધીનગર સને દિલ્લી જેવ ભવ્ય અકરધામ સ્મરબે. 3૧00થી વધુ સુશિક્ષિત સંતે, મંતરષટ્ીય સમૈય-ઉતવો તેઓના વિષય
અનુકવેની સહેદી પૂરે છ. તેઓનું અણુક આચરણ તેમતા સંપરમં આવેલ પેક ફૈયાને પરું છે. અમેરિકાનાં ભૂતપૂર્વ સષ્ટપ્મુબ બિલ ક્લીનટને કહું હતું _દૃંકયરે પ્રકૂમસવમીની આંખોમાં જોવું છું યર મને તે શુદ ભાવની છલકાતી દેમાય છે. તેમો બીજાને આગ કરીને આગ મલ્યા છે. બંજાને ઝંમ પડીને નહી” મેક વખનત પ્રમુખસ્વામી મહારાજે સહજતાથી કહું હતું વોઇનું અહિત થાય તેવો ધિચર મને કારેય અલ્યો નથી “જ્યાં આઘયેમં જહિ છે યં વિચારોમાં લિનતા પૂરં શકત નથી મને જાં વિચારો પતિત્ર છે વયં આચરણ નિષલંક હૈય છે. મવા અનુભવી, સદાચરથી સંપન્ન અને વિશુદ અશય ધરાવત પ્રમુખસ્વામી મહાસજની પ્રેમ સરવણણથી અનેકના જીવન ઉદ્રત થય છે. કોઈ વ્યસતેની યુંગલમારથ હતુ છે. તે કેઈ તવમવેન જેલમા મુકત થયું છે કેટલાય ભંગેલ,
[યમં નું શેમ કયું છે, તો કેટલે હલ પીવરેની તિ કપઈ છે. વિગત પરેવણિ, સમિ મતે અથગ ઉદ મહે તેમોત કેદ, કાતીસમત પરવર કયે. તેથ મ હયે ધ જેલ – ડકલ સેર મં તેએ અપે મનમ
મકૃતમંમંપેણ ઈમે પરમપ જલે લય ક્ય કરવું ડિ અરૂરણાસાસતાસડટ ઝરસર)0સાકઝાઇપા લક, કળા ૪૦૦” જમકઇર ગણ શહે સે વતલપ છ રષ, કોલ પોન આયર કત ચય સહિત ઘય છે” ડમ કેશ પ૬. માણ જરે લેગા સકત મરે સરત છ દક.Leave a Reply

Your email address will not be published.