કાર્તિક ને સ્પોર્ટસ કાર ની ગિફ્ટ ડ

બોલિવુડ ઉગતા સૂરજ ને પૂજનારી અને અહીંયા દર શુક્વારે સ્ટાર્સ ના સ્ટારડમ કસોટી એ ચડતા હોય છે. બોક્સ ઓકિંસ ના કલેક્શન પ્રમાણે સ્ટાસં ના માન- મરતબા માં વધારો ને ઘટાડો થાય છે. બોલિવુડ માં નેપોટીઝમ નો કૅલાવા કરવા નો નં.૧ આરોપી ષમાં પ્રોડક્શન્સ ના કરન જોહર નો બોલિવુડ ઉપર સારો દબદબો તસ છે, જો કે ધોડા મિ સમય અગાઉ ઝેડ કે. ક” કરન જોહર ત ને કાંઈ વાંધો -્પ ડતા કાર્તિક ર આયન ક – પોતાના આગ- રી 1મી કિલ્મ ના —/..* 0 કોન્ટ્રાકટ માં છા કા થી પડતો મુક્યો હતો. ત્યાર બાદ તો તેના પગલે તેના મિતર રેડ શિલીવાલા શાહરુખ એ પણ પોતાના આમામી પ્રોજેક્ટ માં થી પડતો મુકવા ની જાહેરાત કરી હતી. જો કે ચાલુ વર્ષે મહામારી બાદ થિયેટરો માં ૧૦૦ ટકા ની કેપેસિટી સાથે બે વષ તી અટવાઈ પડેલી મૉટી કિલ્મો જૈવી કે ‘૮:૩, બચ્ચન પાંડે, બંટી ઓર બબલી-૨ર, રાધે, જસી, હિરોપંતી-ર, ઝૂંડ, પૃથ્વીરાજ જેવી મોટી ફિલ્મો ના જે હાલ થ। ય તેની સામે ભૂષણકુમાર ની ફિલ્મ અને કા[તિક સાયન સ ભનીત ‘મૂસખમૂસેયા– એ ભ્સોક ભરટ્ર હોડ મુર્ગી સહી, ૂપ’સ કમાર તૌ આ 2પકરોઇના બજેટ માં બનેસો ગા કિડ્મે ભોક્ય ઓ[ડિસ ઉપર એવી ધૂમ મયાગી કતો ક તેનો સામે તણી મોડી ફિડ્માં પણ બકરા ન્યાફડિયા ઉપર ફચડાઈ પર્શે હતો, ઝવારે મૂલ’્મૂગેયા ર એ ૧ ૮પ,પડ કરવ નો વગો કમાણી કરા હતો, 1 ન કફિશ્મ નો ક ૧ ૫ આ સડ’પતા ખે ને ઉજવતા — પા ૬૨1૨ તં “મૂષાસકફૂમાર એજ – કે… (ન કાતિક “- આયન તે -માંધી૬ા: –_.” સ્પોટ્સ કાર ન મંક્તાંચન ૪ર [ગક્ટ કરી હરતી. કાતિક સવગ ‘ારત નૌ વમ જડી કાર તો માંતિક બન્યા છ. ગઆ કાર ની અટાકત કિમત 2.3૦ કરોડ ફા, છ. આરેન્ઝ કસર નીચા રપોરડ્સા કાર ગા મૂપણ દૂમાર અતે કાતિંક સાયન એરા પડ ગ્યા “દ કાતિક અ આ ફરો સો./મિડયા માંશર કરતા જણાગ્યું હતું ક મહેનત તા ડે’પ મોઠા હાવ તતો સાંભળવું હતું પરંતુ આહલું માડં હાથ છ તેવો યાસ સ હતો સચ ‘ વ આવતો ગખતે હાઈટ જેટ [ક્ટ માં આપર,

Leave a Reply

Your email address will not be published.