ટાઈગર – દિશા બ્રેકઅપ

બોલિવુડની યુવાબ્રિગડ માં બેસ્ટ બેક્શન હિરો અને ડાન્સર શણાતા ટાઈગર શ્રાક અને તેની લાંબા સમય ની ગલંક્રન્ડ દિશા 4ટની સાથે બ્રેકઅપ થયા ની જોરદાર ચચાં બી
ાઉન માં થઈ રહી છે. બૉલિવુડ ના હિરો સ્ટાર જેકી શ્રૉક બને પૂવ અભિનેત્રી આયશા ક્રોક ના લાડલા સુપુત્ર ટાઈગર થોક છેલ્લા છ વર્ષો ધી દિશા સાથે ર શેલેશનશીપ માં ન
ડતો, ટાઈગર ણા સમય થી _ માતા-પિતા જેકી સ્ત બન આયશા ધી 0 બલગ રહેતા ડતો. આથી જ મોટાળમાશે દિશા પટની ટાઈગર સાવ તેના ઘર માં જ રહેતી હતી. ટાઈગર અને
દૈશા ધણા વર્ષો થી આ રિલેશનશીપ માં હતા. જ કે તેમણે ના તો તેમનો સંબંધ જાહેર માં સ્વકાયોં હતા, ના તૉ નકાર્યા હતો. ઘણા જાહેર ક્શનો માં પણ તેઆં સાધે જ દેખાતા હતા.
તેથી અચાનક બ્રંક અધ ના સમાચાર આવતા સો વોકી ગયા હતા. જો કે બ્રેક અપ નું કોઈ કારણ જાહેર થયું નથી, જો કે એટલી સ્પષ્ટતા જરુર કરાઈ છે કે આ નિણંય તેઆ એ સમજ-વિચારી તે લીધો છે. પરસ્પર કાઈ કરિંયાદ કે ઝશડા ના કારણ નહીં. તદુપરાંત તેઆ રિલેશનશીપ માં નથી, પરંતુ મિત્રા તરીક તઓ સાવ જ ઇ. તસ ૬ યમ ॥ સારસ વરા વા જગાવવા પ્રમાણ છત્તા એક વર્ચ થી તમના ચંબંધો માં ઉતારં-ચડાવ ચાલવા કરતા હતો. જે કેબ એ જાહેર માં તે લાબત ઇહૃપાવી તે રાધ્યી હતી. તેમતા લેક અપ ના ધમ્‌પ્ય કારણ માં દિશા પટની હારા લગ્ન તો સતત હઠાસહ રેમાયો હતો. તાજેતર માં જ રણબીર- અ[તસવા. 4૨ રૂં ણ ધગના-નાતા- “5 મા ના લગ્ન રે દાર દરા શહ 41 ઝાર 1૬- ક વાર રાઈગર ન લચ્ન માટ આચહ કરતી હતી, ઝો કે હાસ માં પોતાનું ચમચ ફોકચ પોતાના કામ અને કરિયર પ્રત્યે જ લગાવી રહેતા ટાઈગર નો હેમેશા એક જ જવાબ રહેતો હતા, હમણાં નહ. આમ ઇ વષ ની તાંબી રિતેશનશીંપ બાઇ પણ લસ્ત અંગે કાઈ ચોક્કસ વચન ક સમય મવાદા તા મળતા આધ્યરે દિશા પટની એ બ્રક અપ કરગા જણાગ્વું હતું, જા કે હજી તેઓ સારા મિસ તો છે જ. અને મચિષ્વ માં ફરી પાછી એક વછ જાય તો લગ્ન ના બંધન માં બંધાઇ તતવ તો પણ તગાઈ નહીં. હાલ માં તા ઢાઈશર શ્રોક પોતાની એકિટિંગ કાર્યર ઉપર જ મ્યાન કન્ફીત કરવા માંગ છ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.