કોંગ્રેસ માં બિન ગાંધી બનશે અધ્યક્ષ ?

ભા શનાવેરીરયોલ.આડીય પશ સતાપર ભાજપા અને સિપશીકોમેસ છે. આ પે સવા ઉકા જેટલા પુર.કોગ્રેસ પય માં ધયા બાદ બિન ગપ,પરિવાર ની નાક કોગ્રેસ ને અખ મની શકેછ૨૦૧૯ ની લોકસભા ની ચૂંટી માંભાજપાના જગી વિજય અને ૨૦૧૪ની ર૮૨શેમ થી વધી ને ૩૦૩ બેઠકો ઉપર મેબલપ્રચંડ નિજય બાદ કમી કુવચજ રુલ ગધી એ.શિષ્નતા ની જયભદારી સ્વર રાજીનામુથયું હં. જેના લગભગ સવા 49 વર્ષ માદ!પણ આ સીય પશ ને વજુ સુધી શૂર સમથનોં અયાથ મળ્યો નથી. હાલ માં તો ચહુલ નીમતા સોનિયા ગાંધ જ કાર્યરી અથલ નો.કર્થમારઈવાસવા 4 પો થી સંભામ રહાછ. શો ક તમની નાફરરત તબિયત ના કરણેેઓ પશ આરતિ માદ પુવાકતી રે છે ઝનાશપશનાાર્યકરો- નેતાઓ માં ભારે અરતોપછે. પશ માં જ વરિહ અરૂ નેતાઓ નું એકવારદ્વાસ આ માતાર્યુત્ર ની જોડી ને પૂછપરછ માટેબાલાવ્યા હતા. સાનિયા અને રાયુલ ની 61 એકરેલી કલાકો લંબી પૂઇપરઇ થી ગભરાવેલાઆશે નેતાઓ એ દેશભર માં કૉગરચીકા્યકરો,દ્વાર પરણા અને વિશેષ પ્ર્સનો થોજ્વા વતા.ડવેજો સયુલ-સોનિવા ના જશાવ્યા પ્રમાણે તેઓ,લોપ જ હોલ તો તેમણે તેમની સામે ની કોઈપણ તપાસ થી ગભરાવા ની કોઈ જરુર નધી.તો આવા વિરોધ પ્રદ્શનો શું કામ ? ભૂતકાળ માંમારે તેમની યુ.પી.એ. સરકાર ડું શાશન હું.તયારે હાલ ના વક્રધાન અને તતાલિન ગુજરાતગર મુષ્વષંત્ી નરેન મોદી સીબીઆઉચીટ નીતાસ માટે કોઈ પણ શોરમરાબા વગર હાજર,શયાયતા અને તેષની લગભગ 3૧ કલાક લાંબીપૂછપરછ ચાલી વતી. આખરે તેમને ક્વિન થીટ,અપાઈ હતી. હવે જયારે એક તરફ ઈડી નીપૂઇપરછ નો ગભરટ વ્યાપેલો છે તેવા સમયેશમાથાર આવ્ય છે ક સોનિયા ગાંધી તેમનીનાદુર તબિયત ની વિદેશ માં ચાવી અલીશારશ્ર ના ભાગ સ્વરપે સનિયા ગાંધી, સહુલ,પી અને પ્રકા ગાંધી વિદેશ જવા રવાના થવાના છે. પોતાના ચેકઅપ બાદ સોનિયા તેમનાહુક બિમાર હોવા થી તેમની ખબર જશ માટેથી ઈટલી જવા ના છે. આ માતિતી કોંગ્રેસી
સતાજયરામ રમેશે આપી તી.શ્ારે વિદેશ રવાના થતા અગાઉશ્રીમતિ સોનિયા ગાંધી એ કરેંગ્રસી નેતા અને._અજસ્થાન ના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેતલોત સાથેમુલાકાત કરી હોવા નું પણજાજા મળે છે.શ્રીમતિ સોનિયા ગાંપી ને અશ્ક ગેહલોત ને.શરમના ખખકષબનવા ની ઓફર કરીહો સોપ એ પોતાના પિસસયાન અરોકશવલોતશેગુલ”જુનહ પના ખશન સ્થ નોતવાથોજ ખપત પી નોલદ્ધ જે”હતો શેડ તારમાદરે લોકશવ તેઆસુળયો નયેશી કું તકેન્ડખભર મિકીયા મરતે૪ મળી છે ! તેમણે!ઉ અં ક તેઓ]દેતે કતી રા93 રૂલ ચંપી નાઅ પ્તવા ઉપર ૪ 8પી ગુપુનગકન પે કશકેછે ડેના અખા] હસ બનવા શે નેત ર(ભ અને કાક] હપવ ઝટઆંપણપયગાસિિર?નેતાઓ અને કાર્યક-ચ દ્વાર રાહુલ ગપી ન અનેકવાર કેસ નાઆપકષદ ને સ્વિકારવા નો આગ્રહ કરયો યતો.જે કે પદ ના સ્લિકારવા ની પોતાની વાત 6૫૨અહુલગાંપી અડગ રહયા હતા. અન્ય કોંગ્રેચી નેતાઅને મધ્હાદેશના પૂવ ુખ્વમંગી દિગવિજથરિંડએ કહુ હતું ક કોગ્રેસ ના લોકો રાપુલ ગાંધી નેસતત અધ્યશ બનવાની અપીલ કરી રહ્ય છે.આ.તેમની ઉપર જ નિભર છ. તમે કોઈ ની પણ ઉપરમભજબરી કઈ રીતે કરી શકો છો ? અમે તોભાષ ને સાથે લેવા નો પ્રયતન કરી રહ્ય છીએ.શી નું ભવિખા ઉજજવળ ઈ.શરંગ્ેસીનેતા જવરામરમેસનાજશાામાણે વિદેશ થી પરત ફર્યા બાદ સહુ ગાંધી,ભારત ની એકતા યાત ને લઈ ને સમગ્ર ભારત,જપ્રવાશે તિકળનાર છે. આ ઉપરાંત મોઘવારી,નર મુદે એક રેલી નું આયોજન પશ કયુ છ.આ રેલી માં પિકા ગાંધી જોડાનાર છે. જો કઉતતરરદેસના પ્રભારી પરવશ ુ.પી.મંચૂંટશરીઓમા પોતાનો પ્રભાવ દાખવવા માં ન્ન પૂરશરથયા પતા જો કમાતા સોનિયાશંધી અને પુત્રઆલ ગધીમને તેમનીબોત પિકગાંધી સાથેવિદેશ પ્રવાસ મોજવાના ગોવા થીતેઓ દેશ છોડીનૈભાગીતોન્ીગરવ તેવી ચિંતાસહુનેપેઠી છે.Leave a Reply

Your email address will not be published.