ટીમ ઈન્ડિયા એ ઝિમ્બાબ્વે ને ક્લિન સ્વિપ થી હરાવ્યુ

સોમવારે ૨૨ મી ઓગષ્ટેપ્રવાસી ટીમ ઈન્ડયા અને યજમાન ઝમ્વાબ્ેવર્યે ત્ર વન ) ની રમાયેલી શરલી ધી ની.ત્રીજી વન ડે પણ કીમ ઈનિયા એ ૫૩ રન થીજતીલેતા ૩-૦ થી આસિરીઝમાં ક્યિનસ્તિપકરા નિરીઝ જીતી લીધી હતી.મમ ણૂ :ક ડનાકોસ જીતી,ને પ્રથમબેટિંગ કરતા,શિખર પવન,અને કતઅ ડેએલ.તુલ એઓપનીગ કર્યુંહતું પરંતુ ૩૦ સન બનાવી ને લોકેશ રાહુલ
આઉટ થતા સુભમન ગિલ જોડયો હતો. ધવનપણ અંગત ૪૦ સને આઉટ થતા થીમ ઈનિયાનો સોર ૮૪ રને ર વિકેટ થયો હતો. તયારબા શુમમન અને ઈશાન કિશને પોતપોત-તી આદી સદી ફટકારી હતી. ઈશાન ક્શિનઅંગત ૫૦ સને આઉટ થતા ૨૨૪ સને ત્રીજવિકેટપકીયતી. ત્યાર બાદ દિપક હુકા-૧, સંજુશેમસન-૧૫, અકર પટેલ-૧, સહુલ-« અનેશરુમમન મિલ ની શાનદાર સી સાથે 3૩૯જ્યારે દિપક ચરર અશનમ-૧ હતો. કુલદીપશાદવ અલનમ ર સન ની મદદથી નિષારીત૫૦ ઓવસમાં ૮ વિકેટો ના ભોગે ૨૮૯અત બનાવ્યા હતા. રિમ્મા્ને તરક થી બ્રાડઉશવગ જમા કટર નામક અજ ઉરસ્માને ૨-૧ વિકેટો મળી હતી.છિમ્માબ્લે એ ૨૯૦ સત ના લાયાનો જીતશ માટે પીછો કરતા કેઈનો અનેઈનોસન્ટ કાઈઆ એ ઓપનીગ કું હતું. જોકે કાઈઆ અંગત-૯ સને અને કેઈટાનો અંગતટ ક્ટપ આર ૮રસ જુમનો થયોહતો. સિનવિલિવમ્સનાઇપ જ્યારથોમી પ૫સત બનાવીને આઉટ થતા સોર ૧૨૦ રને ૪ વિકેટ થયોહહ. જો કે ત્યાર બાદ સિકંદર રઝા એ શાનદારસદીક્ટકારતા ૧૧૫૨, રેગિસ ચકાબ્યા ૧૯,બર્વ-૯, જોગવ-૧૪, બરડ ઈવાનસ-૨૮ જારેથિક્ટર નથી શુન્ય રને આઉટ થતા રિચર્ડ ૨સને અલમ રહ્યો હતો. જ્યારે ઝિમ્માધ્વે એ૪૯.૩ ઓવરો માં ૨૭૯ સન બનાવી ને ઓલઆઉટ થઈ જતા ટીમ ઈનિયા નો ૧૩ સનેભત્યવિજય થયો હતો. આ સાશે જ આ સિરીઝમાં ૨-૦ ની સરચાઈ ભોગવતા ટીમ ઈન્િયાએણિમ્વાબ્લેને ક્લિન સ્વિપથી હરાવીને ૩-0શ વન- ણી જીતી લીધી. ટીમ ઈન્ડિયા નાશુભમન ગિલ જેશે ૯૭ બોલ માં ૧૩૦ રનફટકાવા હતા તેન પ્લેવર ઓફ ધ મેચ તેમજ
પોચર ઓફ ધ સિરીઝ થી નવાજ્યો હતો.


Leave a Reply

Your email address will not be published.