બિહાર માં નિતિશે વિશ્વાસ મત જાત્યો

ન મિહારરાજકારણ ના મિ.નટ-વરલાલ એવા મુખ્યમંત્રી નિતીશ એ કરી એકવારબિહાર ના મતદારો અને ભાજપા સાથે દગોકરતા તેમની સાથે નું ગઠબંધન તોડી ને, જ્યારેતેમની સાથે જોડાયા ત્યારે લાલુ અને તેજસ્વીતે ગુંડા તત્વો ગણાવનારનીતિશ એ કરી આરજેડીસાથે ગઠબંધન કરી સત્તાજાળવી રાખી છે.બિહાર નામુખ્યમંત્રી તરીકે૫૦ મી ઓગષ્ટ અને બુધવારે નીતિશકુમારે વિકમી આઠમી વખતમુખ્યમંત્રીપદ ના જ્યારે આરજેડી નેતા લાલુધ્રર-દ ના સુપુત્ર તેજસ્વી યાદવે નાયબ મુખ્યમંત્રીપદ ના શષથ લીધા હતા. નીતિશકુમાર ૨૪મી નવેમ્બર, ૨૦૦૫ માં પ્રથમવાર મુખ્યમંત્રીબન્યા ત્યાર થી આજ સુધી માં ૧૫ વર્ષ અને૩૯૧ દિવસ મુખ્યમંત્રી તરીકે શાસન કર્યું છે.વચ્ચે માત્ર ૨૦ મે ૨૦૧૪ થી ૨૨ કેબ્રુઆરી૨૦૧૫ ના ૨૭૮ દિવસ જીતનરામ માંગી નેમુખ્યમંત્રી બનાવ્યા હતા. બિહાર ના રાજકારણતા અંગ ખેલાડી અને નીતિમત્તા કરતા માત્ર નેમાત્ર સતતા જાળવી રાખવા માં માહેર નિતીશક-માર આ દરમ્ધિન ન માત્ર આર.જે.ડી. અનેભાજપા સાથે એક થી વધુ વખત ગઠબંધનબનાવી અને તોડી ચુક્યા છે પંરતુ પોતાની જપાટી જનતા દળ (યુ) ના અધ્યક્ષ શરદ યાદવવે પણ દેકાલે પાડી ને પોતે જ રાષ્ટ્રીય અધ્યકભનુ્સયાન પાન નંબર ૧ નુ આગળ…)દોચ ના નેતા ની હત્યા કરવા ની યોજના હતી.સાથોસાથ તેલ એ બ્ર કબુલ્યુ હતું કે આઈર..ીસ ભારત માં હુમલા ની યોજના બનાવી રહુંછે. ભારત માટે આ એક અતિ ગંભીર ચિંતપ તીજગ્યા એ આઈએસ ના સ્લિપર સેલ તરીકેસ બની સાક્યા કે વળી રરા સસચગાળદપણ બની ચુક્યા છે. વળી આ સમયગાળાદરમ્ધિન તેઓ ભાજપા ની આગેવાની હેઠળના એનડીએ અને કોંગ્રેસ ના નેતૃત્વ વાળાયુપીએ ગઠબંધનમાં પલ જોડાઈ અને છોડીચુક્યા છે. ૧૯૫૦ થી ૨૦૨૨ ના ૭રવર્ષ નાબિહાર રજ્ય ના રર મામુખ્યમંત્રી નિતીશ અત્યારસુધીના સૌથી લાંબો સમયશાસન – ૧૫ વર્ષ અને૩૯૧ દિવસ શાસન કરવાનોપણ વિકમ ધરાવે છે.જોકે ૩ માર્ચ ૨૦૦૧નીસાલ માં જ્યારે પ્રથમવાર બિહાર ના મુખ્યમંત્રીપદે શપથ લીધા ત્યારે કક્ત ૭ દિવસ ના શાસનકાળ વખતે તેઓ સમતાપારટી ના સભ્ય હતા. ૧,મીમાર્ચ, ૧૯૫૧ માં બિહાર ના બખત્યારપુર,ખાતે જન્મેલા નિતીશકુમારે ૭૧ વર્ષ ની હાલની આયુ માં લગભગ ૧૯ વર્ષ બિહાર નામુખ્યમંત્રી પદે શાસન કર્યુ છે. હાલ ની બિહાર,વિધાનસભા માં ભાજપા ને ૭૪ સિટ અને લાલુના પક્ષ આરજેડી ને ૭૫ સિટો ની સામે જનતાદળ (યુ) નાનિતીશકુમાર પાસે કક્ત ૪૩ સિટોહોવા છતા પહેલા ભાજપા સાથે ગઠબંધન,કરી પોતાની ઓછી સિટો હોવા છતા ગઠબ-‘ધન સરકાર માં મુખ્યમંત્રી પદ જાળવી રાખ્યાબાદ ૯ મી ઓગષ્ટે ગઠબંધન તોડી ને ૧૦ મી_ઓગણે ૭૫ સિટોવાળા આરજેડી સાથે ગઠબ-‘ધન રચી પોતે મુખ્યમંત્રીપદે જયારે તેજસ્વી ને.નાથબ મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા.ક્રમ કરતા ટેરર મોડ્યુલ નો પર્દાફાશ થયો છે.પરંતુ આ રીતે મધ્યપૂવ ના દેશ ના નાગરીક નેઆત્મથાતી બોંબરબનવા ની ત્રણ માસ સુધીતુર્કીમાં ટ્રેનિંગ આપી ને દેશ ના સત્તાધારી પકના ટોચ ના નેતા ની હત્યા કરવા બહાર થીહુમલાખોર ને ભારત માં ઘુસાડવા ની યોજનાબાદ દેશ ની સુરક્ષા એજન્સીઓ ચોંકી ઉઠી છે


Leave a Reply

Your email address will not be published.