વીવીએસ લક્ષ્મણ હેડ કોચ

થમઉનમાઓ ગળસામે ની સિરીઝ જીત્યા બાદ હવે એશિયાકય જીતવા માટે યુએઈ પહોંચી ગઈ છે. જોકેપ્રથમ ગ્રાસ મકિકા ની માકક ટીમ ઈન્ડિયાએશિયા કપ માટે રવાના થાય તેપૂ્વેજટીમક5.સ.અધવત્ાા -આર્ઈસોલેશન,માં જતા રહ્યા ઈ જદરમ્યાન હેડકોચ તરીકે વીવીએસ લક્ષણ ને નિયુક્તિમળી છે.કીમ ઈન્ડિયા ના પોતાની ડિકેટકરકિદી માં વેરીવેરી સ્પેસ્થિલ લક્મણગણતા વીવીએસ લક્મણ એ આ અગાઉઆલે ટુર માં તેમ જ હાલ માં રમાયેલીણિમ્માબ્વે ટૂર માં પણ હેડ કોચ નું પદસંભાળ્યું હતું. આ બલ ટર માં રાહુલ દ્રવિડની ગેરહાજરી માં જ તેણે કોચ પદ સંભાળ્યુંહતું. આ બલે ટૂર માં ટીમ ઈન્ડિયા એક્લિન સ્થિષ કું હતું. હવે એશિયા કપ માંપણ તે કોચ પદ સંભાળશે. હવે યુએઈ માં૨૭મી ઓગષટથી ચોથી વખત એશિયા કપનું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. યુએઈ માંજયારે પણ એશિયા કપ નું આયોજન કરાયું,છે ત્યારે દર વખતે ભારત જ ચેમ્પિયન બન્યું.છે.આઅગાઉયુએઈ માં ૧૯૮૪, ૧૯૯૫.અને ૨૦૧૮ માં એશિયા કપ નું આયોજનથયુ હતું જે તમામ વખતે ભારત ચેમ્પિયનબન્યું હતું. વળી આ અગાઉ એશિયા કપતી હેટ્રીક ફટકારી હતી. જ્વારે હાલ માં૨૦૧૯ અને ૨૦૧૮ નું એશિયા કપવિજેતા ભારત ૨૦૨૦ માં કોરોના કાળ ને.હિસાબે મુલત્વી રખાયેલા એશિયા કપ ના૨૦૨૨ના આયોજન માં પણ વિજયી બનીનેજીતની હેટિક મારવા માટે અવચવપ્રત્નકરશે. જયારે એશિયા કપ માં ટીમ ઈન્ડિયાના કપ્તાન રોહિત શર્મા આ એશિયા કપ,ની ૭ મી સિઝન રમશે. આય તે સૌથી વધુ.એશિયા કપ રમનારા ભારતીય ખેલાડીનું સનમાન મેળવશે. એશિયા કપ માં ટીમઈત્ડિયા ૩૯ મેગ જીતવા સાથે પ્રથમ સ્થાને,શ્રીલંકા ૩પ સાથે બીજ નંબરે જયારે પાકિ”સતાન ર૮ વિજય સાથે ત્રીજા નંબર ઉપર,છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.