ભારત ના સ્વતંત્ર દિવસ ની ૪૫ મા વર્ષ ની ઉત્સાહભેર ઉજવણી થઈ

ભારત ને સતંત્ર મળ્યા ના ૭૫ હર્ષ પૂર થતાં સમગ્ર ભારત અને અન્ય દેસો માં વતા ભારતીયોઓ એ “આઝાદી કા અમુ ત મહોરતવ’ ભારત ના પ્રધાનમગરી શ્રી નરે. નભાઈ મોદી ના નિષ” ર મુજબ ભારતીયો એ | આ દિવસ ની ઉજવણી, કરી. આન્ટારીય પ્રોવિન્સ અને કેનેડા, દેશ માં ઉજવલી દર! હર્ષ શય છે પરંતુ બ્રેખ્ટન માં આ ઉજવશી નોંધનીવ થતી રહે છે. ખાસ તો આ ઉજવશી બ્રેમ્પટન ના સીટી હોલ માં થાય છે. બ્રેમ્ટન સીટી કાઉન્સીલ ની આ અતિહાસીક આગેફચ છે જેઓએ ૧ લી મેને પણ ગુજરાત દિન તરીકે માન્યતા આપી ને સીટી હોલ ખાતે ઉજવશી કરે છે. આવર્ષે ૧૫ મી ઓગષ્ટ ભારત દેશ માં અને વિદેશ માં વસતા ભારતીયો માટે ઉહ જનક રહી છે. કારણ કે પ્રધાનમંત્રી મોદી એ ૭૫ અઠવાડીયા પહેલા દાંડીફચ નિમિતેો શ્રવેલ માર્ચ-૨૦૨૧ માં જાહેરાત કરી ને “આઝાદી કા અમૃતમહોત્સવ’ નું સુત્ર બા ને આપેલ અને ભારતીયોને આ દિવસ ખાસ ઉજવવા માટે આગ્રહ કરેલ ત્યાર થી જ સરકર અને પ્રજા એ સહતંત્ર ના ૭પ વર્ષ પૂરા કરતાં ભવ્યરીતેપૂરા થતાં સ્વાતત્ય દિવસ ની ઉજવશી કરવા ભવ્ય રીતે આયોજન કરેલ. ભારત દેશ માં અત્યાર સુધી રાષ્ટ્રીય ષ્વજ અંગે ના કાયદા અનેનીતિ નિયમો અનુસાર રાષ્ટરતજ લહેરાતો હતો એ કાયદા માં પણ ફેરફાર કરી ને રાષ્ટ- જ સરકારી ઈમારતો સિવાય દરેક ભારતવા- શી પોતાના ઘરે પળ રાષ્ટ્જ ફરકાવી શકે તેવા નીતિ નિયમો માં કેરકાર કરી આ દિવસ ગી ઉજળી કરવા દરેક નેપ્રત્સાન આપેલ, તે ટે કાછ છિંગજન ભારત માં દરેક ઘરે ‘હર ઘર તિરંગા’ ના સૂત્ર નો બહોબો પ્રચાર કરી, ૧૩ થી ૧૫ ઓગર સુધી ભારત નો રાષ્ટ્રબજ દરેક ના પરે ફરકાવ્યો આજુબાજુ માં તા ભારતીયો અને સ્વતંત્રતા દિવસ ની ભવ્ય રીતે ઉજવશી કરવા પ્રોત્સાહન મળતાં “રૈદ્કહ કી ઝકહિંહઅ’ એ અન્ય સંસ્થાઓ, સાથે આ દિવસ ની ભવ્ય રીતે ઉજવલી કરેલ. બ્રેમ્પટનમાં આ “આઝાદી કા અમૃતમહોત્સવ’ ની ઉજવણીમાં ભારતના કોનસ્યુલેટ જનરલ શ્રીમતી અપૂર્ શ્રીવાસ્તવ, બમ્ધટન ના મેવર શરી પટ્‌ીક બ્રાઉન, રીજીયોનલ કાઉન્સીલ શ્રી ગુરમ્રિત પિલ્લોન, બ્રમ્યટન સાઉથના સંસદ સોનિયા રિજ્યુ બ્રેમ્પટન સેનેટના સંસદ સભ્ય સફક્ત અલી, પીલ પોલિસ વોર્ડના ચેરમૅન ચાની ખાસ હાજરી રહેલ. અને સ્વતંત્ર ચળવળ માં ભાગ લીયેલ સ્વાત- ત્રશનાનીઓ ના અથાગ પ્રવનો થી ભારત ને પનેલ સંગતા ગીરીથી હોલ ખાતે ભરતે કવલી કરેલ. સબંતતા દિવસ ગી કવલી એસ્વાતંસવનીઓ ના બલિદાન ને આભારી છે. ગરવી કરવા ભારત દશ ના નગરિઓ તા વિદેસમાં વસતા અન્ય ભાઓીયો પણ આ પરશ લઈ ને ત દિવસની ઉજવશે કરે છે ભગતિ ચેખરઆગાદ નેતાજી સુભાપચંદ બોઝ, પેદિત જવાસરલાવ નર, જલભભાઈ પટેલ તયા મહાભ ગયીઝએ અને પ્રેસ આપી અતત છા છ અ જવી કરવ આવા છે. આ કટલ ધનમાં રખી ઉજવણી કરતાં રા છે. મનમાં આ “આગા કઅમૂતમોતાઃ ભારતના કોનસુલે જનરલ શ્રાપતી અપૂવ રિ જે કમના સંસદ સોનિયા સિકુ બ્રેમ્પટન સેનેટના સંસદ સભ્ય સફકત, અલી, પીલ પોલિસ વોર્ડના ચેરમેન ચક્રની કોન્યુલેટ જનરલ શ્રીમતિ અપૂર્વ શ્રીવાસ્તવ અને બ્રેમ્યનના મેવર પેીક બ્રાઉને ભારતનો રાષટ્વજ કરકાની આ ઉજવશી કરેલ જે પ્રસંગે સમગ્ર વાતાવરણ જવરિંદ, ભારત માતા કી જય અને વંદે માતરમ્‌ ના નારા સાથે દેશ પ્રેમનો વાતાવરશ બનેલ. મેયર પે્ીક બ્રઉને આ પ્રસગે પોતાના _અકતવ્યમાં ભારતીયોને ૦૫ વર્ષ પૂરા શતં સવત- “શ્ર દિવસની સુભેચ્9ા આપેલ. ભારતનો ભવ્ય સાંસ્કૃતિક વારસાની યાદ અપાવી ભારતીયો આ સમવે સાથે વિકાસની નોંધ લેતા જશરનેલ કે તેઓનીપ્રસંગોપાત ભારતની મુલાકાત દરમ્યાન ઉલ્લેખ કરેલ કે કેનેલ દેશે બહારના દેશોથતી
અન્યના વસાતીઓને આવકારી પોતાના દેશમાં ઉત્સવોની ઉજવળી કરવાનો અધિકાર આપેલ છે અને કેનેડામાં વસતા દરેક વ્યક્તિ પોતાના ધર્મ પ્રતો આસ્થા રાખી ધર્મનું પાલન અને પોતાના ભગવાનની ભક્ત કરી શકે છે તે સાયે જણાવેલ કે આ ઉજવલીમાં જૂદી જુદી સં- સ્યાઓએ ભાગ લીધેલ છે અને આ ઉજવણીમા ભારતના વિનિધ ધર્મના વ્યક્તિઓ ઉત |ાતભેર ભાગ લર ૧9 જે ભારત દેશ માટે પ્રેમ બતાવે છે. વધુમાં તૈઓએ “વતક કી ડહિંડઅ’ સંસ્થાએ અન્યને સાથે રખીઆ દિવસની ઉજવલી શ્રી ફોન પટેલ, શરી પવિક સુક્લ તયા વિનય પટેલે
અથાગ પ્રયનો કરેલ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.