ઈન્ટરપોલ બેઠક માં પાક ફસાયુ

ભારત માં ઈનટરપોલ જનરલ ભારત માં બોગ્બે સિરિયલ બોબ બ્લાસ્ટ બાદ
એશેમ્બલી દિલ્ડી ખાતે ૧૮ ઓક્ટો. થી ૨૧ દાઉદ ઈબ્રાહિમ પાકિસ્તાન ભાગી જી ને ત્યાર
ઓક્ટોબરે યોજાઈ ગઈ. ભારત માં આ એર. થી જ ત્યાં જ આશ્રિત બની ને રહયો છે. પાકિ-
ભ્બલી આ અગાઉ ૧૯૯૭ માં યોજાઈ વતી. સતાન માં રહી ને ત્યાં ની આર્મી અને કુખ્યાત
સમા પતકરો એ પિગ તિપ ગનગ એ. અહએમાઈ ચે મળી
દાઉદ-હાફિઝ સદ

ભારત ને ક્યારે સો-
[ણો તેવો સીધો સવાલ

કરતા પાકિસ્તાન, ઉ [1

ફસાઈ ગયુ હતું. ર.પ મલ, પય ને
બારત માં કે, ભરત માં સાર તેના

૧૯૯૭ બાદ ર૫ કિ પશ નો કેર ફગ

હર્ષો બાદ યોજાયેલી! માં ઉપયોગ અને
આ બેઠક માં મંગળવારે ભારત ના વડાપ્રધાન બીજ્ન ઘણ ગેરકાયદેસર ના કામો કરતો રહયો.
નરેનદ્ર મોદી એ સંબોધન કરતા ક્યું હતું કે ભારતે પોતાના મોસ્ટ વોન્ટેડ કિંમિનલ ભારત
ફસ ની દાણચોરી, આતંકવાદ, ભ્રષચાર, ને પરત સોંપવા માટે તેના પાસપોર્ટ ની કોપી,
ગૈરક્યદે શિકાર અને સંગઠીત અપરાધ ને રહેઠાણ ના પુરાવા સહિત રાજદારી સાહે
માનવતા માટે વૈશ્વિક જોખમ ગણાવતા હતા. અનેક ડોઝિયર પાકિસ્તાન ને સોંપવા છતા
તેમલે કહયું હતું ક આવા અપરાધો સામે સમગ્ર પાકિસ્તાન હંમેશા દાઉદ પોતા ને ત્યાં હોવા ની
વિશ્વ એ એક થવા નો સમય આવી ગયો છે. બાબત નકારતુ રહું. એનઆઈએ ના રિપોર્ટ
આતંકવાદ હતે માત્ર ભૌતિક રપે જ અસ્તિત્વ મુજબ દાઉદ ગેંગ પાકિસ્તાનનું સમર્થન કરતા
માં નથી પરંતુ હવે સાથબર ગુન્ડાઓ અને કાસ્ધિર ના આતંગવાદી સંગઠનો ને ફંડીંગ
ઓનલાઈન કકરપંધીઓ દ્વારા તેનો વધારે પુરુ પાડ છે. ગત માસે એનઆઈએ એ દાઉદ
વિસ્તાર વધી રહ્યો છે. ઈન્ટરપોલ એ ઈન્ટ- ઉપર રપ લાખ રૂ. નું ઈનામ પણ જહેર કું
શનલ કિંમિનલ પોલિસ ઓર્ગેનાઈઝેશન હતું. દિલ્હી માં ઈન્ટરપોલ ની બેઠક દરમ્યાન
એક એવી સંસ્થા છે જે આંતરરાષ્ટ્રીય સતરે પાકિસ્તાન ની ફેડરલ ઈન્ેસ્ટિગેટીવ એજન્સી
તમામ દેશો ની પોલિસ સાથે સંકલન કરે છે. ના ડિરેક્ટર ને પાકિઆન દાઉદ ઈબ્રાતિમ
આ સંસ્થા ૧૯૨૩ થી કાર્યરત છે. અને તેનું અને હાફિઝ સઈદ ભારત ને ક્યારે સોંપશો
મુખ્ય કાર્યાલય ફાનસ ના લિયોન શહેર માં છે. ના સવાલ ઉપર મૌન ધારણ કર્યું તું.

Leave a Reply

Your email address will not be published.