એ સાંભળી સિ.કાદરી ચોંકી રહ્યા છે.’

“હું વડીલ છું. કાયદાની બધી એ સાંભળી સિ.કાદરી ચોંકી રહ્યા છે.’

કલમોની મને પૂરી ખબર છે. ચાલ “બનવા જોગ છે. પણ હું એની
સૂઈ જા હવે. એક લાંબી અને સારી રમતમાં ફસાઈ જાઉં એવી નથી.
જિંદગી જીવવાની છે.’ કદાચ એમની ઊંઘ હરામ કરી દઈશ.’
“હોપ સો. આજથી આપણે “એવો દંઢ વિશ્વાસ હોય તો
સાથે સૂઈ જઈએ?” પાછાં ન પડશો. કેવી પોસ્ટ છે?”
“ના, મારા સ્વામી. મન મર્કટ “સરકાર આચારસંહિતા
છે.’ અને ઘંભીને ઉમેથું, નિખિલ સમિતિ રચવા માંગે છે. એના ચેર
ઘરમાં છે ખે ન ભૂલતો.” પર્સન તરીકે મને મૂકવા માંગે છે
સાચી વાત છે. હવે કળાને એ સાંભળી મિ.કાદરી
પાછી બોલાવી લે. સરકારી નોકરો ખડખડાટ હસા.
બધું કામ કરે છે. પણ કમળા જેવી “હસવું આવે એવી વાત છે.
વિશ્વાસુ બાઈની ઘરમાં જરૃર છે.’ ચોર ચોરને સજા કરવા માંગે છે.
“આવતા વીકથી એ આવવાના મુખ્ય ચોરને જીવનભર યાદ રહી જાય
જછે.ચાલ સૂઈ જા હવે.’ ઊઠયા. એવી સજી અપાવજો.’
બશે પૉતપોતાની રૂમમાં “મને આશ્ચર્યથાય છે. તમારા “એ જ મારો ગોલ છે. ચેંકસ.’
ચાલ્યા ગયાં. ન આરતી ઊંથી શકી, પિતાના કેસમાં એમનો હાથ હતો ફોન મુકી નારણમાઈની

ન વિવેક ઊંધી શક્યો. બે દિવાલની એનો પડઘો છાપાંઓએ પાડયો છે. કેબિનમાં જઈ મુખ્ય મંત્રીની ઓફર
બન્ને બાજુ બે હૈયા તરફડતાં રહ્યાં. બહુ ચાલાક છે. બંગલો, વળતર અને અને પોતાના નિર્શાયની વાત કરી.
સવારે નાસ્તાના ટેબલ પર ઇવે નવી પોસ્ટ આપી તમને જીતી

આવ્યાં ત્યારે બની આંખો બન્ને તી લેવા માંગે છે. બહુ સારી રમત રમી
સ્થિતિ નીચાડી ખાતી હતી. આંખોએ
સત્ય કહી દીધું એટલે કોઈને કંઈ,
પૂછવાની જરૂર ન લાગી. નાસ્તો કરી
વિવેક હોસ્પિટલ ગયો. આરતી

અનુસંધાન આવતા અંકે

મુખ્યમંત્રી
ઓફર અંગે કાદરીસાહેબને ફૉન
કર્યો.
“નમસ્તે, કાદરી સાહેબ.’
“બોલો, શા નવીન છે?”
“સરકારમાં જોડાવા એક નવી
પોસ્ટની સામેથી ઓફર આવી છે.’
“કોણે ઓફર મુકી છે?”
“મુખ્ય મંત્રીએ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.