મલ્લિકાર્જુન બન્યા કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ

પોતાને દેશ ની સૌથી જૂની કરાઈ હતી. જેથી કયા ઉમેદવાર ને કયા રાજય
શજકીય પાર્ટી ગલ્ાવતી અખિલ ભારતીય માં થી કેટલા વોટ મળ્યા તેની પ્ર ખબર કોઈ
કોંગ્રેસ પાટી માં તેના અધ્યક્ષ માટે ૨૪ વર્ષો ને ના પડે. જો કે પરિણામ જાહેર થયા બાદ
બાદ ચૂંટણી યોજાઈ હતી જેમાં ૯૩૮૫ માં શશી થરરે ખડગે ને અભિનંદન આપવા અને
થી ૭૮૯૭ મતો મેળવી ને માલ્લિકાર્ઝુન ખડગે તેમને મળવા તેમના વરે પહોચ્યા હતા. જેમનું
તૈમના પ્રતિસ્પ્થી શશી, અગાઉ અધ્યક્ષપદે નામ
થરર ને માત્ર ૧૦૭૨ સંભળાતું હતું તેવા
મતો જ મળતા «૮૨૫ ચજસ્થાન ના મુખ્યમંત્રી

મતો ની જંગી લીડ થી. ૧ અશોક ગેહલોત એ કહ્યું
વિજેતા બન્યા હતા. હતું કે સોનિયા ગાંધી ૨૨

કોંગ્રેસ પથ| વર્ષી કોંગ્રેસ ના અધ્યક્ષ
માં છેલ્લી અધ્યશપદ ઘતા. ૩૦ વર્ષો થી આ
ની ચૂંટણી ૧૯૯૮ માં પરિવાર કોઈ પદ ઉપર
યોજાઈ હ તી. જેમાં આવ્યો નથી. સંસ્થા ની
શ્રીમતિ સોનિયા ગાંધી જવાબદારી જ સંભાળી
ને ૭૪૪૮ મતો જ્યારે હતી, જે પણ છોડી દીધી
તેમના પ્રતિસ્પર્ધી છે. આના થી અમે દુઃખી

જીતેનપરસાદ ને માત્ર ૯૪ વોટ જ મળ્યા તતા. છીએ. જો રાહુલજી એ આ સ્થાન સંભાળું
સોનિયા ગાંધી એ રર વર્ષો સુધી કૉંગ્રેસ નું હોત તો તેના થી નવો સંદેશ ગયો હોત. જ્યારે
અધાદ સંભાળ્યું હતું.આઝાદીબાદ ના ૭ પરિજ્ઞામ બાઇ રાહુલ ગાંધી એ કહું હતુ ક હવે
રર્યોમાં ૪ર વર્ષો પાનુ સુકાન ગાંધીપરિવાર કગ માં મારી ભૂમિકા ખડગે જ નકરી કરશે.
પાસે જયારે ઝડ વર્ષો સુધીપાટીનું સુકાન બિન ઝયારે અધયક બન્‍યા બાઠ સોનિવા ગાંધી અને
ગાંધી પરિવાર પાસે રલુ હતું. આ વખતે 3૭ પ્રવર ગાંવી એ પણ મલ્લક્જુન ખડગે ને
મી ઓક્ટોબરે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષપદ ની ચૂંટણી બુકે આપી ને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. કૉંગ્રેસ
માટે ૩૮ મતદાન મઘકો ઉપર ઇક બુયો દાર અઘ્યશષદ ની ચૂટણી માં ૪૨૯ મતી રિજેક્ટ
મતદાન હાથ ધરું હતું. વાર બાદ તમામ થયાહતા. છ પૈકી મોટાભાગના એ સહુલ ગાંધી
બુયો ઉપર થી મતપેટીઓ દિલ્ડી ના અકબર નું નામ લગી ને તેમને વોટ આપ્યો હતો. જયારે
શેડ સ્થિત એઆઈસીસી ના કાર્યાલવે લવાઈ અમુકે પોતાનું નામ અને કોન નં. પણ લખ્યા
મતપત્રકો ભેગા કરી દઈ ને પછી મતગશતરી હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published.