વન્યજીવો સંકટ માં ?

માનવજાત એ સુખ-સ-
[બી ભોગવવા ના મોહ માં ન માત્ર પ્રકૃતિ
નેજ પારાવાર નુક્સાન પહોચાડયુ છ, પરંતુ
વત્યજીવો ના અસ્તિત્વ સામે પણ ગંભીર
ખતરો ઉભો કરી દીધો છે. પર્યાવરણ અને
વન્યજીવો સામે જંગી ચડેલી માનવજાત ખુદ
પોતાના જ પગ ઉપર કુહાડો મારી રહી છે.

અત્યંત ચોકાવનારી બાબત કામ,
વપરાતા મોબાઈલ કોન્સ, તેના ટાવરો અને
તેના વાતાવરણ માં કૈલાવાતા તરંગો ભલે
માનવજ્રત ને સીધી અસર નથી કરતા,
પરંતુ ઘણા પંખીઓ અને સુક્મ જીવજંતુઓ
માટે તે પ્રશાતક છે. છેલ્લા રપ વર્ષો માં
જ ૪૦ ટકા થી વધુ મધમાખીઓ અદશ્ય

આધુનિકતા, ક-ઝ% પુ ઝદ થઈ ગઈ છે. પશીઓ,
શહેરીકરણ, અઘતન ઉ 0) -7* _ પણ ૮૯૭ જેટલી
ઉપકરણો અને બેફામ /. મન્‌ 9 ડ જાતિઓ માં થી ૫૦
ઈન્સેટ ના ઉપયોગ લર, ટકા થી વધુ પ્રજાતિઓ
પી માનવી જંગલો લિ.4* યુ માં લાંબા ગાળે વસ્તી
નો નાથ કરવા સાથે ત્રિ માં ઘટાડો જોવા
સ્‍પપ્રલીઓ ના જીવન જ જ ૧૭ જ્યારે ૧૪૯
સામે ખતરો ઉભો કરી “* પ્રજાતિઓ માં તો ટૂં.

ચુક્યો છે. વન્યજીવો ની
દયનીય હાલતનો માત્ર
એના ઉપર થી ખ્યાલ
આવશે કે ૧૯૭૦ થી
અત્યાર સુધીમાં અથાત
કેપાછલા પર વર્ષો માં વન્યજીવો ની વસતી,
માં લ્૯ટકાનો તોતિંગ ઘટાડો થઈ ચુક્યો છે.
લિવિંગ પ્લાનેટ ના રિપોર્ટ માં આ ચોંકાવન-
ર આંકડા અપાયા છે. આપજ્ઞા ભારત દેશ
માં પણ મોટાપાયે જૈવ વિવિધતા ના નુકર-
પન માટે આપણે પળ્ર અત્યંત જોખમી સ્તરે
ઉભા છીએ. ડબલ્યુડબલ્યુએક ઈનિયા ના
પ્રતિનિધિ ના જ્ાવયાપ્રમાશે ભારત માં પણ
૧૨ ટકા થી વધુ જંગલી સસ્તન પ્રાણીઓ
ની પ્રજાતિ ઓ લુપ્ત થવા ની સંભાવના છે.

ષ્ટ વ

“ગણે ચકલીઓ ની ઉડાઉડ અને ઘર માં પણ

  • કાગાળા માં જ તેમના
    અસ્તિત્વ સામે ભારે
    જોખમ છે. આજ થી
    ૨૫-૩૦ વર્ષો અગાઉ
    જ દેશ માં થરઆ-

ગમે ત્યાં માળા બનાવવા, કમ્પાઉન્ડ ના જુ
શ્વો ઉપર કાબર, કબૂતર અને કાગડાઓ
નો કેકારવ હવે ધીમે ધીમે લુપ્ત થતા જાય
છે. વળી મધમાખીઓ ના પરાગ વહન ની
પ્રકયાના કારલે જ કુદરતી રીતે ફૂલો માંથી
ફળો બતતાતે પ્રકિયા ૪૦ ટકા મધમાખીઓ
ના લુપ્ત થતાજ આ પ્રકિયા પણ ઠંડી તો પડી
જ છે. આધુનિકતા ની દોડ માં કુદરત સાથે
ગંભીર ચેડા થઈ રહ્યા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.