વાર્ષિક રાશિફળ

નુપિક: (સ),
શ.

આઓ ખાતાનું
ઝુ
સઝ

સઉ ઝર ર. સક નિયા 6,
અપર મપાય પમાં,
આગા બત ઝડ બાત
હતન કન સુન આપ
ઝન
નનન
સઝ

કન ઝુનિમા તીત પતની આતર ખુક,

શર

આ નીઓ ખર આ્તાવી
જીતા સાથ તમાર કારી છર ઓ.
સ અન સભ પ સ કત,
ઝક
રસ, આવરે ગારા 6,

ઝન
હરગ નાતીનં પં નેવ
ઝન
ઝન
જક ગુજર નમે
ઝૂ
અવશય પસર એના ગુર,
પ્રમ ગરમ નડ અરજ
સઝ
અવત શુખારન.
ર્‌

સાયં આત માકમિયાનને.
આનં ઝે વર સ આત મ,
સું આ ખની ડા પવીનુત,
અ રેપની.
સતપ,
સુપ સપ નુકક આગ
સવ સતયુળ લ નતા,
જુના
શલ સિવા તમ ઝે પદાન,
ઝૂ ન્ન
ઝડ
કન પેજની ક. નુ અન ખડ,

સક પારસ પ. સર કર સ પૂત સ
કાંપ આવન પેમેયા, સાવ.
સ કેડે પ આ સમ પતે એઝ ગા પારા તવા કસ અજ.
સ દામ રઈસનો તિ આ ત તુત અગતય ગુર સાય. જન ત,
ઝનૂન
કમન, સ્ઝ્ઝઝ્ન્ન
અનમિત ખે અ આમ સંગાથી કિ અધ સાથો. નના પ્ેલિ,
કાતી જગન પસિઝા તેજ “ને વ ની પિ છ. સતીઝ
ઝત ૂૂમ
હ ખો સત રગની પન અદ
ક.દિશશે વનગયેખાપીઝનુવ,
સેમ શાયન ઉચા સા
ઝન
સપના, અડ
આ સનથી તપે સ અન
ઝન
શમાર પાન અાવીડ જૂ કન પ
કક અતપરસગમસાતો પાર કાહ પક એ. જોન માનન
સઝ ડાન પ આર વિરાન કાજ
ર એ દિન મારાજ મટે શ, ખર સાં મળન પીક
ગળાને વાક બસુ સાન પર ડા જગા, મનને. અસર,
ઝક 4555
રજના પાતી કુક પાત શિયન કાન વડુ. પતરસ સિજયોે કાહ
સજ ગાજુ આ રુ પો વાન નાન દ જામને બી આળયે ગે પાજી
ગાયો હતી સ પાંડુ જના કત, સમક વિચાઈનમિશ વન.
પરે અ જહા બાગ 8.2 ગય અયન યનખોન,
તરે ગ ઝય પાત બુ આન બહેર. અક્ગ્ન
પી અમારી શા એક કસ જે જર સિમ્પલ.
ઝર
ડમ સાસ ખા ખા લે ગ સપ જિ પતાડનટ,
મુ રથ મે સિ હ સપ સિ
કનલમસંતન, વેન ગવસારવારપૂરત ગ
ઓને આ સમય રુમ રનગ અગનન ગુના સનક,
ખૂન
[ક લુ પીન ન તિય અ. સે વર વગ અપર શ
ઝનૂન
દિલે પાં સાવન અ. ગ ગાજ નપો ઝર જનમ
મુન ઝઝઝન
નમાં ત એ કળી પાક પત પસી ચા. અતુલ અત ૨.
પિતા અ ગા છસય વિત પ ખુન નીન રમન.
શતોઝનેખાસ ન અતત આય. તત. સાચા શ પિચ અ સાદ

શક સહર બાગે શિ શિ સો પ. ખનો ખને ઝે
શ્ય. અનય નગર રેવા,

આ અમે ચકર પુના હ
ઝન
કસપમશાનોડાટ

શદ અ અસ નત વાનને
કો બોમન જયો એ. સ
આના તેદનુટ સી હી અડ
શનલ ખચગ રખ નાઓ, સ.
શિત એ હેતની પમ હ.
બિરાદર સરી
સડાજ્લ ડુ ગાતા ઝને સરા

ત નનેક્ન્ડન નં
ખરે આનો કે પ. પિ આ.
ઝન
શિકાગો સ તગ,
સડ ખાન સમત; સી ક,
ક સસરા ખનમ તુ શે ઓ.
નૂન
કઝ
શલે આ આમ અંડ અધો
ઝાઝા
સૂન
તિને અમરે હે સે જિ,
શિાડજટ અસાર સેમ મં
કન ુના કે ખાત પચ પાનો,
સટ આરમયગા ખાદ તુત,
સ લોરથનત કે ૪ ચાળા પન ક,
જે

કસા આય. અગ્ની ગુના સન્ની,
ઝૂ ઝન
ફતત તાય શવ સાડોન પતિત
યો સારસા
અઝ પી વખ ગડા. ૨.
ઝાઝા

અ રલેબાગતતી સગાને
ગઝઝ-
તે આનો કા અજન આ આશરે

સકસયઈડડપુઝચનક
ઝૂ
ઝુ ર નાના કેદ અ વિચલન,
સે તય. કતવમિસ રિત,
નોના ઝક અનેપ આ
રાહી ગુરતાગામરે અન ખત એવા
ઝન
કઝ
અના મનેજ જયાત,
સિ

Leave a Reply

Your email address will not be published.