ફિફા વર્લ્ડકપ કે ઈસ્લામિક પ્રચાર ?

કતાર માં યોજાયેલી ફિફા વર્લ્ડકપ માં આખરે કતારે અચાનક છેલ્લી ઘડી એ ઈસ્લામિક કાયદા પ્રમાણે ઘણા ફેરફારો કરી નાંખ્યા છે.

Read more