પૂવચલ માટે ૩૬ હજાર કરોડ ની વિકાસ યોજનાઓ

યુ.પી. વિધાનસભા ની ૨૦૨૨ માં આવી રહેલી ચૂંટણીઓ અગાઉ ભાજપા અને કેન્દ્ર સરકારે પૂર્વાચલ ઉપર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રીત કરતા ખૂદ

Read more