રાજ ઠાકરે ના હિન્દુત્વ પાછળ ભાજપા કે એનસીપી !

મહારાષ્ટ્રમાં પાછલા ૩-૪ વર્ષો થી સુષુપ્તાવસ્થા માં ચાલ્યા ગયેલા મનસે નેતા રાજ ઠાકરે એ મુંબઈ મહાર1ષ્ટ્ર માં મસ્જિદો માં થી

Read more