સમાચારો સંટ્ષિપ્તમાં

-ભારતના વડાપ્રધાન નરેન મોદીએ પંગ્રબના ફરીદાબાદ ખાતે દેશની સૌથી મોટી ૨૯૦૦ બેડની ખાનગી હોસ્પિટલનો શુભારંભ કરાવયો હતો. આ હોસ્પિટલમાં ૫૩૪

Read more

સમાચારો સંક્ષિપ્ત માં

ભારત સરકારની સુલભ ભારત અભિયાન હૅકળ ગતિશિલતામાં ક્ષતિગ્રસ્ત મુસાકરો,, વ્હિલચેરથી જોડાયેલા દિવ્યાંગ મુસાફરો અને જેઓ તેમની હવાઈ મુસાકરી દરમ્યાન સ્ટ્રેચર

Read more