॥|અક્ષરમ અહં પુરુષોત્તમ દાસોભ્મિ||,
૨૦ વર્ષનો અનુભવ ૧ વર્ગમાં,

મહાભારતનાં વનપર્વમાં યક અને યુધિષ્ઠિર વય્થે પ્રશ્નોત્તરી છે, જેમાં જીવનના ગૃહ રહસ્યો વિષે પૂછાયેલ પ્ર્ોના પર્મસજ યુપિષિરે અહત ઉત્સે આપ્યા

Read more

‘ક્લેશ-કંકાસનો કરંડિયો’ કે ‘સુખ-શાંતિનું સરનામું’?

કબૂતરોનુ ધૂ-ઘૂ્ૂ, કોયલ કજ ક-ક-ફ; ચકલા ઉંદર યુ-શૂ-યૂ ઇણૂદેનું છ-ફ– [જનમાં શી કક્વારી? હું દરતને પછુ છું. પૂવડ શમા ધૂધવાટા

Read more

બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ શતાબ્દી લેખમાળા(પ્રમુખ પ્રભા – પૂર્વ ગુર્જરી વર્તમાનપત્ર માટે : લેખ ૦૧)પ્રમુખ પ્રભા સાધુ કૌશલમૂરતિદાસ અનાદિ કાળથી અદ્ય

Read more